måndag 5 mars 2007

Kulturell demokrati


Människan är en social varelse som utvecklas tillsammans med andra människor. Vi formas av samhällets rådande normer och kultur. Samtidigt kan vi genom engagemang och kulturell aktivitet forma och omforma samhället. För att detta skall kunna ske krävs det att samhället ger möjligheterna så att alla kan engagera sig.

Kulturen är ett politiskt medel för att uttrycka sig och med kulturen som drivkraft finns en sprängkraft vilken alltid utgjort en grund för samhällsförändrande rörelser. Med kultur upplever vi saker, skapar gemenskap och formar nya tankar och idéer. Detta kräver att vi har kulturella institutioner som är öppna för alla, då samhället har ett ansvar för att alla människor ska ha tillgång till kultur.

En fri och oberoende kultur är en förutsättning för en fungerande demokrati. Kulturen måste också vara jämlikt fördelad, en grund för detta är att kulturen skall vara finansierad med offentliga medel.

Många människor blir avskurna från möjligheten att ta del av de centrala kulturinstitutionernas utbud. Det är ett tecken på hur klassamhället begränsar människors frihet. Ett viktigt led i jämlikhetsarbetet var reformen med avgiftsfria entréer på alla statliga museer. Den reformen möjliggjorde att fler människor kunde ta del av vårt idé- och kulturarv. Detta gjorde att fler kunde berika sig själva som personer. En möjlighet som högern är starkt emot.

Inga kommentarer: