fredag 8 oktober 2010

Idédebatt och omvärldsanalys

Noterar att jag har fått förtroendet av partistyrelsen att vara med i kriskommissionen.

Jag är glad över förtroendet. Med engagemanget som drivkraft och debatten som bränsle tar vi oss an den här uppgiften. Socialdemokratin kommer tillbaka med full kraft.

måndag 23 augusti 2010

Borås behöver fler tankställen


Vi socialdemokrater i miljönämnden tycker det är bra att Borås har en hälsosam och miljövänlig profil. Denna vill vi gärna utveckla. Vi vill utveckla Borås som cykelstad och är positiva till ökad cyklism. Vi vill att kommunstyrelsen som ett led i denna utveckling tar fram förslag på tankställen - för cyklar. Dessa tankställen bör ligga på olika platser i kommunen. Vi visar också genom den här reformen en glad attityd till miljövänliga idéer och uppmuntrar cyklismen.

På ett tankställe kan du enkelt pumpa dina cykeldäck, det är bra ifall det finns tankmöjligheter för nyare och äldre årsmodeller.

Därför föreslår vi miljönämnden skicka skrivelsen till kommunstyrelsen. Annars får vi skicka ett eget brev.

Anders Österberg

lördag 21 augusti 2010

Vård efter behov

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i vården? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med 24 000 personer. Vi rödgröna kommer att satsa minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden för att behålla personal och anställa fler så att kvaliteten höjas. Därutöver föreslår vi nu en särskild riktad satsning på en miljard kronor till sjukvården 2011 för att människor ska kunna få vård när de behöver. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. Miljarden gör dessa förbättringar av sjukvården möjliga:
Patientkontrakt från kontakt till genomförd behandling. Regeringen har misslyckats med att korta vårdköerna. Vi behöver därför förändra politiken för tillgänglighet. Kömiljarden ska vidareutvecklas för att användas till att korta vårdens verkliga köer. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar hela kedjan från kontakt till genomförd behandling. Kontraktet är en vårdgaranti som för patienten säkrar en kort sammanlagd tid för undersökning och behandling.
Hemläkarbilar – sjukvården kommer hem till patienter som behöver. För barnfamiljer och äldre kan det i många lägen vara bättre att få besök av en hemläkarbil än att ta sig till akuten och vänta länge bland andra sjuka. Äldre som inte klarar att ta sig till vården hänvisas till ambulans och akutmottagningar enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig till vården. Det är också en effektivisering av akutsjukvården om patienter med lättare sjukdomar inte förlänger köerna på akutmottagningarna.
Tillgång till akutsjukvård. Många människor med lättare sjukdomar söker sig till akutmottagningarna. Där får de vänta länge och fyller väntrummen. Närakuter med tillgång till röntgen och specialistvård och liknande lösningar kan avlasta de stora sjukhusen och ge bättre tillgänglighet för patienter med lättare men akuta besvär. På vissa orter är fler vårdcentraler som är öppna kvällar och helger ett alternativ.
Bygg ut läkarutbildningen, i ett första steg med 50 platser. I många delar av Sverige är det brist på allmänläkare inom primärvården. Brist på läkare ger sämre och dyrare sjukvård med ökade väntetider. Vi vill lösa bristen genom att bygga ut läkarutbildningen och verka för fler ST-tjänster
Vård efter behov – inte efter inkomst. Behoven ska styra vården. Nu är det tillåtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Den som har råd får köpa vård av bättre kvalitet. Det vill vi ändra. Försäkringspatienter ska inte få gå före vårdkön.
Medborgarna ska välja – inte vårdföretagen. De borgerliga tillåter vårdföretag att etablera sig där det är mest lönsamt i stället för där behoven finns. När marknaden styr blir vården ojämlik. Vi föreslår i stället en ny lag om medborgarnas valfrihet i vård och omsorg utformas.
Ingen utförsäljning av universitets- och regionsjukhus. De borgerliga tillåter att våra viktigaste sjukhus privatiseras eller styckas. Men de är navet i svensk sjukvård med den mest avancerade vården och ansvar för forskning och utbildning. De ska inte säljas ut.

Bättre vård till de mest sjuka. Många svårt sjuka, till exempel äldre slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi vill därför samla huvudmannaskapet för både hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen. Multisjuka äldre ska få en personlig läkare med helhetsansvar. Den personliga läkaren ska även göra regelbundna läkemedelsgenomgångar för att förhindra felmedicinering. Vi vill bygga upp ett system för direktinläggning av äldre för att så få som möjligt ska tvingas vänta på akuten.

tisdag 17 augusti 2010

Vräk inte barn

Motion: Tryggare kan ingen vara

I januari 2008 skrev jag en motion till Borås kommunfullmäktige om att det inte skall vräkas barn i Borås. Bakgrunden till den motionen var att hemlöshetsstatistiken gick upp. Även bland barnen.

Den motionen blev besvarad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisade till de nationella riktlinjer som skulle komma och till att socialnämnden startat ett ”utvecklingsarbete för att nå målet”.

Stadsmissionen i Stockholm visar i en rapport att de nationella riktlinjerna inte fyller sitt syfte.

Kronofogden kunde i somras visa siffror på att antalet vräkningar i Sverige ökar. När ett barn blir hemlöst handlar det i de flesta fall om att barnet tillsammans med sin familj vräks, ofta på grund av bristande hyresbetalning. Det är egentligen rätt märkligt att barns vräks i Borås som är en oerhört rik stad. Det borde inte få ske. De flesta har det bra, varför skall inte då alla kunna ha det bra?

Borås ligger på åttonde plats över de kommuner i Sverige som vräker flest barn enligt Kronofogden och sammanställt av tidningen Hem och hyra (Borås, Jönköping och Botkyrka har vräkt 7 st barn under första halvåret 2010). Således är det fler barn som blivit vräkta år 2010 än 2008. Fler barn blir vräkta sedan socialnämnden startat sin utvecklingsstrategi mot barnhemlöshet.

Teorin om ”barnets bästa” är något som Sverige har ställt sig bakom via Barnkonventionen, men även via lagstiftning som till exempel i socialtjänstlagen. I Barnkonventionen finns även beskrivet i artikel 27 att varje stat är skyldig att hjälpa vårdnadshavare att se till att deras barn har en bra levnadsstandard. Där trycker man extra mycket på sådana saker som mat, kläder och just bostad. Hade Sverige efterlevt Barnkonventionen och den lagstiftning vi har i Sverige borde rimligtvis inga barn vara hemlösa.

Barnen är drabbas värst och är helt oskyldiga. Samhället skall kunna skydda dem. Borås behöver en modigare politik som sätter barns rätt till en jämlik startpunkt främst.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Det skall inte vräkas några barn i Borås

Anders Österberg (s)

Bygg spontanidrottsplats på Tullen

Motion: Spontanidrottsplats på Tullen

Vi vill ge unga och vuxna en plats där de kan träffas och utöva fria aktiviteter på Tullen. En plats som stimulerar till aktivitet och social samvaro utan krav, skulle kunna bli ett bra bidrag till välfärden, tryggheten och trivseln på Tullen. Därför tycker vi att det skall anläggas en spontanidrottsplats på Tullen.

För oss ser vi det som positivt med en aktiv och upplevelserik fritid påverkar människors hälsa och skapar förutsättningar för hög livskvalitet, det är också ett vikigt led i folkhälsoarbetet.

Det finns inga formella bestämmelser som säger hur en spontanidrottsplats ska utformas. Den kan variera både i storlek och innehåll beroende på målgruppen, intressen, lokala förutsättningar och resurser. Följande krav är dock önskvärda; den ska vara öppen för alla oavsett ålder, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska vara öppen för spontan verksamhet dygnet runt.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta
Tullen får en spontanidrottsplats

Ulf Olsson (s)
Ninni Dyberg (s)
Anders Österberg (s)

torsdag 12 augusti 2010

Boråskille nyss hemkommen från ett halvår i den burmesiska demokratirörelsens tjänst

Boråsaren Mikael M Karlsson kom för några dagar sedan hem efter sex månader som volontär i Mae Sot. Där har han arbetat för den burmesiska demokratirörelsen. Hans arbetsuppgifter har bestått i att undervisa i samhällskunskap och engelska samt bevaka händelseutvecklingen i Burma.

- Det har varit sex givande månader jag har spenderat i Mae Sot. Situation i Burma behöver uppmärksammas av omvärlden. Militärjuntan har hålligt ett järngrepp om makten i snart 50 år och gjort landet till ett av de fattigaste och ofriaste länderna i världen. Jag är precis som demokratirörelsen i stort fullkomligt övertygad om att en hårdare press från omvärlden jämt emot på regimen är nödvändig om vi vill få till stånd en förändring, säger Mikael.

Mae Sot ligger i Thailand, bara ett par stenkast ifrån gränsen till Burma. Den staden är sedan årtionden den burmesiska demokratirörelsens nav. Här har Mikael arbetat med Students’ and Youth Congress of Burma som är en organisation som Mikaels svenska uppdragsgivare, s-studenter, har ett nära samarbete med sedan flera år tillbaka. Vi två tillfällen har Mikael även lyckats ta sig in i Burma på demokratirörelsen uppdrag.

- Jag lyckades ta mig till Rangoon på turistvisum. Där spenderade jag en vecka med att sätta upp klisterlappar från demokratirörelsen. Det är viktigt att människorna inne i Burma får veta det som juntan inte vill att det ska veta, nämligen att motståndskampen lever. För en Burmes hade en aktion likt den jag genomförde kunnat sluta med döden, en västerlänning riskerar på sin höjd deportering ur landet, säger Mikael.

Mikaels engagemang för Burma varken slutar eller börjar med hans vistelse i Mae Sot. Han kommer nu resa runt i Sverige för att prata om situationen i Burma och vad vi i Sverige kan göra för att stötta Burmas folk. Mikaels engagemang för Burma har nu dessutom lett till att han blivit vald till internationell sekreterare i S-studenters förbundsstyrelse.

torsdag 15 juli 2010

Allemansrätten är grunden för friluftslivet

Vid en första anblick av regeringens proposition om friluftslivet så ser det hyfsat bra ut. Kommer senare att granska den nogrannare. Borås arbetarekommun har tidigare yttrat sig om regerignens proposition kring strandskyddet.

Grunddragen i proppen ser ut såhär:

När det gäller allemansrätten är det särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten för människor med särskilda behov. Det är ett ansvar för stat, kommuner och friluftsorganisationer. Allemansrätten är central och Naturvårdsverket kommer att få ett förtydligat ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning, samordning och samverkan med andra myndigheter och föreningslivet.

I regeringens propositionen föreslås vidare att den ideella organisationen Svenskt Friluftsliv får fördela statens anslag till friluftsorganisationerna. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation med 22 medlemsorganisationer och två miljoner medlemmar. Förslaget stärker friluftsorganisationernas ställning och organisationen har den sakkunskap som krävs för att sköta arbetet.

Hanna Westrin lägger av

Simmerskan Hanna Westrin har beslutat sig för att söndagen i SM blir hennes sista tävling (för ett tag får vi hoppas). Hon säger att:

– Beslutet var inte lätt. Men det är bara jag som vet hur det känns att gå till morgonträningen klockan fem flera gånger i veckan, och det är bara jag som vet hur det känns att kliva upp på startplallarna...

Nu till hösten skall hon plugga i Jönköping. För oss som älskar idrott är det tråkigt men jag har juh också vart simmare (om än våglängder mycket sämre) och vet vilken press det är med morgonträningar, kvällsträningar och dessutom tävlingar på helger. Visst är det en fantastisk sport men med en stenhård konkurrens. Jag var alltid avundsjuk på fotbollen, handbollen, basketen för där var man ett lag. I simningen var man oftast ensam, förutom i lagkappen. En fantastisk sport, trots ensamheten i tävlingen. Laget och klubbkänslan var (och är säkert fortfarande) stark i SK Elfsborg, en dag skall jag fråga om jag får tillbaka mina simgrupper.

tisdag 13 juli 2010

Livsmedelskontroll

Det är ganska obehagligt att bli matförgiftad. Därför finns det för alla som tycker om att äta mat nån gång ibland livsmedelskontreoller. Livsmedelsverket har nu kommit med sin sammanställning om hur kommunerna inspekterar och åtgärdar ställen som har med livsmedel att göra.

Variationerna är fortfarande stora när det gäller hur livsmedelskontrollen sköts i olika delar av landet. Ett exempel är stora skillnader när det gäller hur myndigheterna, i Borås fall miljönämnden, använder sig av sanktioner när de upptäcker brister hos ett livsmedelsföretag. Precis som tidigare år saknas det kontrollpersonal inom livsmedelskontrollen.

Läsmer hos Livsmedelsverket

Jag har bett att få ett förtydligande utifrån rapporten hur Borås står sig i förhållande till andra kommuner. Det känns bra att miljönämnden lyfter fram livsmedelsfrågorna.

söndag 20 juni 2010

Avveckla Maud Olofsson i stället

Idag finns Ida Legnemarks (v) och mitt debattinlägg om kärnkraft med i BT, för dig som inte har BT kan du läsa den här:

Torsdag den 17 juni var en mörk dag för alla svenska miljöpolitiker och klimataktivister. Med bara två rösters marginal röstade riksdagen ja till fortsatt utbyggd kärnkraft. Riksdagens beslut om att häva förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer innebär att den dyraste och potentiellt farligaste energiformen vi känner till får en ny chans. Det är tragiskt.

Tre decennier efter folkomröstningen om kärnkraft, där svenska folket klargjorde att kärnkraften skulle avvecklas på sikt, visar regeringen att folkomröstningen ingenting var värd.

Kärnkraften är dyr och osäker – därför måste framtidens energipolitik se annorlunda ut. Genom att satsa på ny, miljösmart energiteknik kan vi göra Sverige till ett möjligheternas land och samtidigt skapa jobb. Sverige har de rätta förutsättningarna, men då måste svenska politiker fatta klimatsmarta beslut, som uppmuntrar till forskning och utveckling. Att säga ja till fortsatta kärnkraftssatsningar är att göra det rakt motsatta. Om man inte vill lyssna på oss kan man lyssna på Torbjörn Fälldin. Det var ord och inga visor när den gamle centerledaren på torsdagen menade att man inte ska bygga ny kärnkraft så länge avfallshanteringen är oklar.

Med det här beslutet försvann det sista gröna ur den borgerliga regeringen. Lyckligtvis är oppositionen mer framtidsinriktad. Vid ett maktskifte i september kommer vi direkt att påbörja arbetet med att skapa gröna jobb och utveckla klimatneutrala energikällor. Vi vill följa folkomröstningens beslut och jobba för att kärnkraften så snart som möjligt tas ur drift. Vi hoppas att väljarna tar Maud Olofsson ur drift redan på valnatten.

söndag 6 juni 2010

Borås - en stad i arbete

Borås – en stad i arbete. Det har Lena Palmén och jag valt att kalla vår motion om hur vi på bästa möjliga sätt ska klara framtida rekryteringar i Borås Stad. Vi vill självklart ha hög kvalite i vården, skolan, förskolan m.m. men det gör sig själv. Så därför lägger vi denna motion.


Borås- en stad i arbete

Det råder massarbetslöshet i Sverige. Både AMS och SCB visar att arbetslösheten är på otroligt höga nivåer. SCB kom för någon vecka sedan med beskedet att arbetslösheten ligger på nästan 10 %. Hade en sådan nyhet briserat 1972, eller 1988, ja då hade samliga varningslampor blinkat och alla sirener tjutit öronbedövande. Men idag är det inte så. Vi har tyvärr vant oss vid helt andra arbetslöshetsnivåer som varande helt naturliga. Vi vill satsa mer på att skapa sysselsättning. Genom att satsa på välfärden i Borås gör vi den bästa investeringen för Borås framtid.


Det är en paradox att vi har en enorm arbetslöshet och varje person utan arbete är en förlust både för individen och för samhället. Samtidigt kommer vi inom några år stå med otroliga utmaningar att rekrytera människor till jobben. Vi står inför den största generationsväxlingen i historien. Snart har en halv miljon gått i pension. Om sex år har 850 000 personer gått i pension.


Vi behöver göra främst fyra saker i Borås:

1.Kartlägg vilken kompetens vi behöver inom tre till fem år.
2.Gör kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
3.Rusta och utbilda oss för framtida behov.
4.Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem som drabbats av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.
Tanken är att metodiskt stärka kommunen och ge fler möjlighet – inte minst med tanke på den höga arbetslösheten – att prova på välfärdsjobb.


Härmed föreslås kommunfullmäktige att göra det enda rättfärdiga och besluta i enlighet med motionens anda.

tisdag 25 maj 2010

S fick majoritet för sitt förslag i miljönämnden

I Borås beslutar kommunstyrelsen om dispenser gällande strandskyddet men miljönämnden yttrar sig och ger underlagen till besluten. Nu under majmötet i miljönämnden hade vi uppe ett flertal strandskyddsärenden. Ett av dem är särskilt intressant.

Ärendet gäller ett strandskydd i Sandared. De som vill bygga har ansökt att få dispens på grund av att en väg går mellan det tilltänkta huset och sjön. Huset kommer att ligga cirka 70-80 meter från sjön. Strandskyddet är på 100 meter. Enligt regelverket är vägen inte tillräckligt stor för att räknas som ett hinder. Ett hinder kan annars göra att man får dispens från strandskyddet det vill säga att man får bygga ett hus. I dagsläget är det dock lite svårt att avgöra vad som är en tillräckligt stor väg eftersom det ännu inte finns någon praxis. Länsstyrelsen kommer att pröva alla strandskyddsärenden som kommer från kommunerna. Vi från Socialdemokraterna anser att det är viktigt att tillämpa en försiktighet i att bevilja dispenser från strandskyddet, dels med hänsyn till allemansrätten och dels av miljöhänsyn. Det är bättre att Borås säger nej och att det överklagas och prövas av länsstyrelsen än att Borås skulle säga ja och senare skulle de som ansökt få nej av länsstyrelsen.

Till detta ska vi även tillägga att Borås har redan ett par LIS-områden, det vill säga sjöar där strandskyddet kan upphävas, detta gäller dock ej den här sjön. Vår uppfattning fick stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet (som haft ett sent men välkommet uppvaknande) i frågan och därmed föll de borgerligas förslag som vilket gick ut på att bevilja dispens i ärendet.

tisdag 20 april 2010

Hässleholmen

Igår knackade vi från Socialdemokratiska S-föreningen på Boda-Hässleholmen virka 300 lägenheter. Det lbev många bra diskussioner. Några förlag valde vi att gå vidare direkt med såsom lekplats på Våglängs- och Tunnlandsgatan. Motioner om detta inlämnades idag till kommunfulmäktige.

Ett par andra frågor som dök upp väljer vi att analysera vidare för att kunna göra politiska helhetslösningar.

För övrigt noterade jag att en folkpartist anser att det är SSU:s fel att idioter bränner upp bibliotek och bilar på Hässleholmen. Jag tror snarare att det beror på att de som bränner bibliotek och bilar är idioter och att det beteendet stimuleras av de ökande klyftor som bland annat Folkpartiet ligger bakom.

Jag tycker att det är bra att SSU engagerar ungdomar och ger dem möjlighet att kunna påverka sin egen vardag. Det finns ett otroligt stort engagemang bland oss som bor på Hässleholmen, politiken är nära och förslagen många.

lördag 17 april 2010

FB grupp

Jag trodde att sådana där supportgrupper på FB bara hände i sagans värld. Uppenbarligen inte. Mona Nasser-Aldin har skapat en FB grupp "Bring our leader, Anders Österberg, the great back home".

Annars så jobbar vi rätt aktivt just nu med ett globalt program för att stärka barns rättigheter och program för att uppmärksamma brott och övergrepp mot barn.

Grundkurs i tjeckiska

Jo, jag råkar juh ha fastnat i Prag på grund av vulkanutbrottet på Island. Vi fortsätter konferensen om barns rättigheter. Fördelen med det hela är att ingen delegation har bråttom hem. Det är tågkaos och flygplanen får inte lyfta.

Under konferensen har vi diskuterat barns rättigheter över världen. Vi har fått perspektiv från Indien, Sydamerika och Europa. Afrika deltar tyvärr bara med en delegation.

Just nu är vi dock försenade eftersom valet av styrelse för IFM_SEI drar ut på tiden.

onsdag 7 april 2010

LIS, landsbygsutveckling i strandnära områden

Jag har fått i uppdrag av arbetarekommun att skriva ett yttrande om LIS-förslaget (Landsbygsutveckling i strandnära områden). Såhär ser förslaget ut:


Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. Det är numer kommunerna som skall avgöra om dispens gällande strandskyddet. Socialdemokraterna i Borås´ har tidigare lämnat ett remissvar till regeringen, när den nya lagen kom, där vi ställde oss frågande till att kommunerna skall ha rätten över dispenserna. Detta är en fråga vi anser ligga på länsstyrelserna. Genom att lägga besluten på kommunerna öppnas det upp för delikatessjäv.
Vi socialdemokrater har ett par särskilda yttranden angående det förslag som nu skickats på remiss:

1. Det motiv som främst angetts för lagändringen är ”landsbygdsutveckling”. Näringsminister Maud Olofsson (C) skriver att ”Lagen har nu, tack vare alliansregeringen, modifierats för att skapa möjligheter i de glest befolkade delarna av landet.”

När vi granskar det förslag som den politiska majoriteten i Borås nu har ute på remiss, så är det svårt att se det som Olofsson skriver om, ”Glest befolkade delar av landet”.
I Borås handlar det i många fall om attraktiva sjöar i närhet av tätbefolkade delar av vår kommun. Viaredssjön och Stora Dalsjön kan väl knappast ses som glesbygd! Där gäller idag ett utökat skydd på 200 meter. Förslaget innebär att strandskyddet vid delar av stränderna helt tas bort. Vid det som blir kvar skall det minskas till 100 meter. Nog är det mycket strandnära. Detta (100 meter) är vad som gäller vid de flesta av Borås sjöar idag. Det är inte tillräckligt nära för de borgerliga partierna. Ett stort antal sjöar skall undantas från strandskyddet (se BT 25/2 ). Den utskickade remissen blir något motsägelsefull när man dels har argumentationen om att områden som Viared eller vid Stora Dalsjön skall utvecklas på grund av befolkningstrycket och dels när områden som Äspered och Dannike också skall LIS:as men av helt andra skäl; befolkningsminskning. Därför anser vi Socialdemokrater i Borås att områden som vid Stora Dalsjön, Viared etc… inte kan LIS:as eftersom dessa LIS:ningar inte stämmer överens med den nya strandskyddslagens syften.

2. Om man skall följa strandskyddslagens syften om allemanstillgänglighet och skydda djur och växter borde inte sjön Uppsalen vara LIS:ad. Vid denna sjö finns det mycket stora naturvärden vilka skall skyddas för framtida generationer och ett rikt växtliv som har ett egenvärde i sig.

3. Det är en stor del av Borås sjöar över 10 hektar som är LIS:ade. I Borås finns det 59 sjöar som har mer än 10 hektar av dessa 59 sjöar är 10 utsedda som LIS-områden. Överallt i Sverige LIS:as områden för att konkurrera med andra kommuner om befolkning. Vi socialdemokrater i Borås´ anser dels att en god tillgång till allemansrättslig natur också är en stark konkurrensfördel vilket är ett argument mot att bygga strandnära för att ge ett fåtal rätten till naturupplevelser. Vi tycker att det är bättre att konkurrera med jobb och en god välfärd i stället för att rea ut vår gemensamma allemansrätt.

Den nya lagen innebär ett hårt slag mot allemansrätten och det rörliga friluftslivet, det som många anger som det bästa och unika med vårt land. Risken är att vi i framtiden inte kan röra oss fritt vid våra sjöar och vattendrag. Redan idag finns stora begränsningar. Vid de attraktiva sjöarna är de orörda områdena ganska få. De med höga inkomster kan bygga fler stora villor vid våra stränder. De som inte kan köpa någon strandtomt får hålla till godo med det som blir över.
Vem skall då besluta om undantagen från strandskyddet? Skall exploaterings- eller miljöintresset väga tyngst? Självklart handlar det om miljöansvar och därmed ligger uppgiften hos miljönämnden.

Socialdemokraterna i Borås har under många år sagt nej till byggnation vid våra sjöar. Vi vill istället rädda tillgängligheten till våra stränder. För alla. Vi vill, att strandskyddet och vår unika allemansrätt, skall gälla också för kommande generationer. Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna i Borås´ understryka att vi anser att strandskyddet på minst 100 alternativt 200 meter skall fortsätta att gälla.

Kommunalråd

Idag har Borås arbetarekommun nominerat två personer till kommunalråd. Dessa blev Ulf Olsson och Lena Palmén. Besluten var enhälliga. Ulf Olsson nomineras som gruppledare för Socialdemokraterna.

Trots påsklovet var arbetarekommunmötet välbesökt och vi antog även en verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2014. Där har vi bland annat som mål att värva 10% av de personer som röstade på oss 2006.

Härligt.

tisdag 30 mars 2010

Olja, olja i Borås där...

Under helgen har ett utsläpp av eldningsolja skett från en värmecentral vid
Lasarettet som tillhör Borås Energi & Miljö AB. Räddningstjänsten larmades
på söndag eftermiddag och under natten till måndag vidtogs åtgärder för att
samla upp och omhänderta oljan.

En del av oljan har via spillvattennätet nått Gässlösa avloppsreningsverk
och slagit ut reningsanläggningen. Orenat avloppsvatten rinner därmed ut i
Viskan.

Händelsen är anmäld till Polisens avdelning för miljöbrott. De har startat
en utredning och planerar att komma till Borås på onsdag.

Miljökontoret håller kontakt med Borås Energi & Miljö AB, Gatukontoret,
Viskans vattenråd m.fl. för att samla in, bedöma och vidarebeforda
information till berörda parter.

Borås Energi & Miljö AB utreder vad som har hänt och vilka åtgärder som ska
vidtas. En skriftlig rapport kommer att lämnas till Miljökontoret så snart
som möjligt.

Gatukontoret genomför utökade provtagningar i samråd med Miljökontoret och
kommer så snart som möjligt försöka få igång den biologiska reningen igen.

Viskans vattenråd har uppmanats att genomföra utökade provtagningar i
Viskan och kontaktar den konsult som utför deras provtagningar. Borås
Energi & Miljö AB har erbjudit sig att stå för de kostnader som den utökade
provtagningen medför.

söndag 28 mars 2010

Partidistriktets kongress

Under lördagen höll partidistriktet sin kongress. Det var en välbesökt föreställning över 250 representanter från partiet, LO och övriga grenar av rörelsen samlades. Vi fattade bland annat beslut om att verka för en ändring av den nya strandskyddslagen. Vi vill att besluten skall ligga på länsstyrelsen.

Phia Andersson blev omvald till distriktsordförande. Hon är tillbaka i riksdagen från och med april efter en kortare tids sjukfrånvaro. Den här distriktsårskonferensen vädrade morgonluft och det var ett kampvilligt parti som satt och debatterade framtidsfrågor under lördagen.

tisdag 23 mars 2010

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära områden

Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. I kommunfullmäktige beslutade majoriteten att besluten om tillsyn och dispens ska ligga på kommunstyrelsen. Detta emot Socialdemokraternas alternativa förslag som ville att besluten skulle ligga på miljönämnden.

I nästa steg kommer ett förslag i samband med den nya strandskyddslagen och det är landsbygdsutveckling i strandnära områden. I förslaget som skickats ut har jag följande synpunkter/kommentarer:


1. Argumentationen i förslaget är något märklig. Dels vill man använda sig av LIS i områden som har ett lätt avslappnat förhållande till befolkningstillväxt exempelvis Äspered och Dannike. Där för man fram argument för att bygga. Samtidigt argumenteras det att ex Bosnäs borde bli ett LIS område eftersom trycket är så pass stort (även sjömarken, sandared). Argumentationen kan inte stå på båda dessa ben. Lagen är framtagen för landsbygsutveckling, frågan är då om de sistnämnda inte ligger för nära Borås och i en stad kan det inte handla om landsbygdsutveckling.

2. I den nya lagstiftningen läggs det till ytterligare ett skäl för att få bygga strandnära. Annars ingår lagens ramverk i LIS och strandskyddets syften gäller. Precis som tidigare. En fördel med den nya lagen är att det betonas fri passage.

3. Ur naturvärdessynpunkt är det sjön Uppsalen som är LIS:at, det borde den inte vara om man ser dessa värden som viktigast. Annars så haltar argumentationen kring denna sjö något, just av nämnd anledning. Är området till för att utveckla Viared eller vad är syftet med att LIS:a området kring just den sjön? I det här fallet borde naturvärdena väga över i vågskålen.

4. Morgan Hj nämnde att vi har ett stort antal sjöar i Borås senaste KF, MEN, det är bara 59 sjöar som är större än 10 HA, 10 av dessa är utsedda som LIS-områden.

söndag 21 mars 2010

Ett kallare arbetsliv.

Arbetslinjen känns något kyligare än innan. Eller mer avklädd...

de omänskliga

Det har kommit en bok som heter "De omänskliga" vilken beskriver bland annat maktkampen i SSU och dataintrångskandalen 2006. Och ja, det stämmer, i maktkampen i SSU var (är) vi otroligt elaka mot varandra. Det är märkligt att människor som vill förändra världen blir så oerhört och taktiska och fulspelande mot varandra. Vi kan dra exemplens lista lång om vi vill.

Dock är politik en kamp om makt och drivkraften att förändra. Från varje individ krävs det att man reflekterar vad man gör, vad man säger och hur man beter sig mot andra. Annars går det gärna överstyr. Jag träffade en kamrat igår som övergett partiet mycket på grund av hur vi agerar mot varandra. Kändes tungt.

fredag 19 mars 2010

jobb...

Det känns rätt fint att min motion om sommarjobb blir till nationell politik. Vi kommer att utöka antalet sommarjobb efter valet. Alla ungdomar som vill arbeta ska ha rätt till det.

Framöver tänker vi släppa fler förslag om arbete.

tisdag 16 mars 2010

Alliansen - en del av SSU

SSU har lämnat in en ansökan om att registrera varumärket "Alliansen". Vi vill skapa en allians mot arbetslöshet och för solidaritet. På tisdagen lämnade SSU-ordföranden Jytte Guteland in en ansökan till patent- och registreringsverket om att varumärkesregistrera namnet "Alliansen".
Dock öppnar vi upp för att sälja det här namnet på en fri marknad. Något som vissa mindre partier säkert hyllar. Troligen kommer vi att lägga ut namnet på en auktionssajt eller så kommer vi att sälja det till ett mindre parti, om det lovar att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Eventuell vinst kommer att gå till solidaritetsprojekt.

söndag 14 mars 2010

BT och Centerpartiet

Idag har ytterligare ett par sossar hört av sig angående den överdimensionerade artikeln om Centerpartiet igår. Men liksom Centerpartiet är ett av världens rikaste partier, de har råd att köpa upp hela BT. Så hellre en artikel på 25% av en sida än en centertidning a la stureplanstuk.

lördag 13 mars 2010

BT och MF

Kunde konstatera att Borås Tidning nöjde sig med att kort publicera att det inte var några nyheter på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i Borås. Dock skrev de en hyfsat stor artikel om Centerpartiet och ett par av deras namn. Det är intressant att de kan skriva så mycket om ett parti i Borås på 4 % och helt enkelt dissar ett parti på 40 %. Borgerlig medielogik? Men å andra sidan kan Centerpartiet behöva all hjälp de får. Så det kanske är ett borgerligt solidaritetsprojekt.

Nåväl.

Nu ska jag se hur Saade vinner melodifestivalen. Med en reservation för eventuella överraskningar.

måndag 22 februari 2010

Vitryssland

Insamling av pengar till förmån för MSD-MH i Vitryssland En delegation från
SSU reste till Vitrysslands huvudstad Minsk för att träffa vår
systerorganisation MSD-MH. Syftet med resan var att skapa kontakter mellan
unga socialdemokrater i Sverige och Vitryssland och återupprätta SSUs en
gång så stora engagemang i landet. Under träffen i Minsk var det behovet av
den egna möteslokalen som betonades, en plats där unga socialdemokrater kan
mötas, diskutera politik och bilda sig. MSD-MH behöver sin egen Folkets
Husrörelse, de behöver finna en plats där de kan verka utan risk för
bestraffningar hängande över sig.

Därför är den hjälp de efterfrågar, för att kunna skapa en stark
motståndsrörelse, en kursgård. Tillsammans med DSU har därför SSU lovat att
samla in pengar för att MSD-MH ska kunna köpa sig en kursgård utanför
Vitrysslands gränser, då de som olaglig organisation inte får köpa eller
hyra lokaler inom landet. SSUs del av denna insamling är 120 000 SEK, här
och nu går startskottet för att ge våra vitryska kamrater sitt Folkets Hus.
Inom en snar framtid kommer ni att få insamlingsbössor utskickade till er,
se då till att stå utanför Konsum eller Folkets Hus för att möjliggöra unga
socialdemokraters önskan om att skapa ett demokratiskt och solidariskt
Vitryssland. Skriv debattartiklar, prata om förhållandet i Europas sista
diktatur med vänner och kamrater så kan vi tillsammans förändra. Insamlingen
har ett pg-konto där insamlade pengar kan sättas in, 322864-0.

tisdag 16 februari 2010

mot miljön

På miljönämndens möte i januari bad vi miljökontoret göra en sammanställning över hur byggnadsnämnden beslutat i de bygglovsärenden som vi i miljönämnden uttalat oss om.

Som du kan läsa är detta ingen munter läsning ur miljöhänsyn. På nästan samtliga punkter har byggnadsnämnden beslutat mot miljöinressena. De har inte heller motiverat besluten trots att de skall göra detta enligt översiktsplanen, ÖP. Den enda gången de gjort en motivering är då de beslutat i enlighet med ÖP och då behövs det inte ens en motivering.

tisdag 26 januari 2010

Angående medlemsantalet i SSU


- SSU har idag ca 5600 medlemmar och vi vill växa och bli fler. När vi
är ute i landet på skolor och i vår verksamhet möts vi av intresserade
ungdomar som vill lära sig mer om politik och diskutera olika frågor. Många
vill gå med och engagera sig för ett rättvisare och mer solidariskt Sverige.

- Vi ser att vi stadigt ökar i antal medlemmar. Ungdomsstyrelsen
siffror ger tyvärr inte en rättvisande bild av SSU då alla våra aktiva
medlemmar som finns runt om i landet i kommuner och klubbar inte får räknas
med i ansökan utan endast så kallade bidragsgrundande medlemmar.

söndag 24 januari 2010

Å ena sidan

Det här med nyhetsvinklingar är alltid intressant. Kolla här och där. Samma nyhet, samma siffror men inte samma vinkling.

tisdag 19 januari 2010

Motion om barnkonsekvensanalyser

Motion: Barnkonsekvensanalyser

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn och ungdomar, nu och i framtiden, direkt och indirekt.
I Borås eftersträvar vi att följa barnkonventionens intentioner. Därför är det bra att barn- och ungdomar i Borås ges möjlighet att engagera sig i elevråd och ungdomsråd. Det stärker inflytandet.
Dock kan vi följa intentionerna ännu bättre i våra beslut. Det finns flera olika sätt att arbeta framgångsrikt med barnkonventionen i vardagen. Barnombudsmannen nämner bland annat:
• Ge barn och unga ett verkligt inflytande över frågor och verksamheter som berör dem. Barn har rätten att bli lyssnade till. Vuxna måste väga in deras synpunkter i beslut som fattas. Det gäller alla barn, oavsett ålder, kön, bakgrund eller om barnet har ett funktionsnedsättning.

• Låt barn och unga vara med i planeringen av bostadsområden, utemiljöer och när till exempel vägar planeras. Barn är själva experter på hur de använder en miljö, de vuxna ansvarar för besluten.

• Samordna stödet till barn som lever i utsatta miljöer.

• Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Hälsovården i skolan måste få resurser att möta dessa behov. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska kunna hjälpa dem som har allvarligare problem omgående.

• Arbetsmiljön i skolan behöver bli bättre och vi behöver arbeta för att stressen ska minska bland eleverna.

• Skapa mötesplatser för barn och unga på deras fritid. Alla måste ha någonstans att träffa jämnåriga, inte minst barn med funktionshinder.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

När beslut tas i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar skall det göras barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser.

Det upprättas ett barnbokslut en gång om året i Borås som är kopplat till välfärdsbokslutet

Anders Österberg, Helen Eliasson, Lena Palmén, Malin Carlsson och Yvonne Persson alla från Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

måndag 18 januari 2010

Bästa

Här är nog världens bästa länk. Fantastiskt.

Cred Tomas G

söndag 17 januari 2010

Ett kärleksbrev till GT

För nån dag sen ringde en reporter från GT och frågade mig:

- Tänker ni tvingna era partimedlemmar att äta vegetarisk mat?
Jag svarar:
- Naaa, det tror jag inte.
Sen fortsätter samtalet ungefär såhär:

- Men ni tänker tvinga barnen, varför inte då partimedlemmarna?
- Det är en skillnad, som privatperson får man bestämma över sitt eget liv, det offentliga har ett annat ansvar.
- Vad menar du med det offentliga?

Just vid den där frågan borde jag juh självklart tänkt mig för. När en reporter inte ser skillnad på privata sfären och den offentliga, gemensamma, då borde varningsklockan ringa. Det är nämligen signalen för idiotjournalistik. Vilket man borde vara vaccinerad mot. I alla fall så gör jag en utläggning av att vi inte kan gå in och styra privata människors liv utan att det krävs att det vi äger gemensamt tar ett ansvar och går före.

Varå journalusten från GT frågar, så ni tänker alltså inte tvinga partimedlemmarna att äta vegetariskt?

- Nej vi är inte ett komunistiskt eller fascistiskt parti som kan tvinga medlemmarna att göra sånt. Däremot kan vi genom det offentliga åstadkomma en förändring. Jag tror att genom att föregå med gott exempel så övertygar vi fler om att vegetarisk kost är det rätta, för miljön och klimatets skull.

Vad blev då resultatet? Jo en artikel i GT där det står "Eleverna tvingas äta vegetariskt" (en gång i veckan). Dock i artikeln säger ett par elever att de sympatiserar med förslaget om det gynnar klimatet. Det var dock inte på en framträdande plats.

Nåväl.

fredag 15 januari 2010

Ukraina

Jag har främst vart engagerad och insatt i Moldaviens inrikespolitik. Vid ett tillfälle hade jag möjligheten att guida runt en delegation från Ukraina i Borås. Vi besökte bland annat Särlaskolan.

De kom från Ukrainas Socialdemokratiska Parti. Under den oreangea revolutionen så bytte de sida ett par gånger och blev nästan utplånade som parti. Nu i Ukrainas presidentval verkar de göra comeback. De rester av det partiet som fanns då tycks backa upp Janikovitj som verkar göra en otrolig revansch sedan förra valet.

torsdag 14 januari 2010

Valet

Igår hade Borås arbetarekommun möte. Arbetarekommuns möte amlar folk från alla s-föreningar i staden. Nu när det är valår är det många som är intresserade att kämpa för att bryta den borgerliga kartellen i Borås och riket.

Vi hade en diskussion med vår riksdagsledamot Hans Olsson om hur vi kan skapa ett rättvisare och jämlikare Sverige. Vårt kommunalråd Ulf Olsson redogjorde för våra viktigaste valfrågor. För oss socialdemokrater kommer valrörelsen att handla om att skolorna i Borås måste bli bättre. 288 kommuner i landet ger mer i stöd till skolan än vad Borås gör. Vi kommer även att fokusera på äldreomsorgen och miljön under valrörelsen.

Arbetarekommuns styrelse kommer inom kort att ha möte för att fastslå fler politiska prioriteringar. En sak som är säker är att vi kommer bedriva en valrörelse med stor tydlighet. Vi skall driva konkreta och populära, inte populistiska, förslag.

söndag 10 januari 2010

Osämja

Centerpolitikern Helena Tornberg har polisanmält svenska centerpartisten Peter Albäck (alltså svenska centerpartiet i Finland) för en kommentar på hennes blogg. Albäck skriver i kommentaren att Tornberg visste om övergreppen inom laestadianrörelsen och att hon "som alla laestadianer" låtsas att hon inget vetat. Tornberg anser att det är fråga om hets mot laestadianerna som folkgrupp.

lördag 9 januari 2010

Teknologiska framsteg

Vi vet att trycket har vart oerhört stort och vi kan meddela att hela partiets samlade teknologiska expertis arbetar aktivt under dagen med att Arne och Solveig Kjörnsberg skall få ett fungerande Facebook.

Alla ni som har väntat, er tid har nu kommit.

onsdag 6 januari 2010

Sibirisk kyla?

Såg på löpen idag att vi har sibirisk kyla att vänta. Intressant. Överallt på stan såg jag folk gå omkring i mjukisbyxor och joggingskor. Har svenskarna blivit mer tåliga mot kyla på sistone?

tisdag 5 januari 2010

Klassklyftor

Har precis skrivit lite om Tage Erlander och Fredrik Reinfeldt. Målet är att det ska bli en debattartikel när den är färdigmalad. Ett projekt som jag har tillsammans med Arne Kjörnsberg. Jag pratade med honom idag varpå han upplyste mig om att skatten har nu sänkts ytterligare för de med jobb, något för pensionärer men inget för föäldralediga, sjukskrivna eller arbetslösa.

Detta blir ytterligare ett slag mot jämlikhetspolitiken. Socialdemokraterna måste ta till sig jämlikhetsfrågan igen. I Borås kommunfullmäktige har vi motionerat om att tillsätta en jämlikhetsutredning. Det är en nödvändighet.

måndag 4 januari 2010

Listor

December blev en hektisk månad med magsjukor, resor hit å dit samt arrangerandet av Gemensam Jul. Nu efter en vistelse i Spanien är jag hemma igen.

Såhär under nyårstider brukar det publiceras en hel del listor. Jag tycker att den här listan var rolig. En lista över de mest överskattade personerna under året som gått.