måndag 23 augusti 2010

Borås behöver fler tankställen


Vi socialdemokrater i miljönämnden tycker det är bra att Borås har en hälsosam och miljövänlig profil. Denna vill vi gärna utveckla. Vi vill utveckla Borås som cykelstad och är positiva till ökad cyklism. Vi vill att kommunstyrelsen som ett led i denna utveckling tar fram förslag på tankställen - för cyklar. Dessa tankställen bör ligga på olika platser i kommunen. Vi visar också genom den här reformen en glad attityd till miljövänliga idéer och uppmuntrar cyklismen.

På ett tankställe kan du enkelt pumpa dina cykeldäck, det är bra ifall det finns tankmöjligheter för nyare och äldre årsmodeller.

Därför föreslår vi miljönämnden skicka skrivelsen till kommunstyrelsen. Annars får vi skicka ett eget brev.

Anders Österberg

lördag 21 augusti 2010

Vård efter behov

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i vården? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med 24 000 personer. Vi rödgröna kommer att satsa minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden för att behålla personal och anställa fler så att kvaliteten höjas. Därutöver föreslår vi nu en särskild riktad satsning på en miljard kronor till sjukvården 2011 för att människor ska kunna få vård när de behöver. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. Miljarden gör dessa förbättringar av sjukvården möjliga:
Patientkontrakt från kontakt till genomförd behandling. Regeringen har misslyckats med att korta vårdköerna. Vi behöver därför förändra politiken för tillgänglighet. Kömiljarden ska vidareutvecklas för att användas till att korta vårdens verkliga köer. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar hela kedjan från kontakt till genomförd behandling. Kontraktet är en vårdgaranti som för patienten säkrar en kort sammanlagd tid för undersökning och behandling.
Hemläkarbilar – sjukvården kommer hem till patienter som behöver. För barnfamiljer och äldre kan det i många lägen vara bättre att få besök av en hemläkarbil än att ta sig till akuten och vänta länge bland andra sjuka. Äldre som inte klarar att ta sig till vården hänvisas till ambulans och akutmottagningar enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig till vården. Det är också en effektivisering av akutsjukvården om patienter med lättare sjukdomar inte förlänger köerna på akutmottagningarna.
Tillgång till akutsjukvård. Många människor med lättare sjukdomar söker sig till akutmottagningarna. Där får de vänta länge och fyller väntrummen. Närakuter med tillgång till röntgen och specialistvård och liknande lösningar kan avlasta de stora sjukhusen och ge bättre tillgänglighet för patienter med lättare men akuta besvär. På vissa orter är fler vårdcentraler som är öppna kvällar och helger ett alternativ.
Bygg ut läkarutbildningen, i ett första steg med 50 platser. I många delar av Sverige är det brist på allmänläkare inom primärvården. Brist på läkare ger sämre och dyrare sjukvård med ökade väntetider. Vi vill lösa bristen genom att bygga ut läkarutbildningen och verka för fler ST-tjänster
Vård efter behov – inte efter inkomst. Behoven ska styra vården. Nu är det tillåtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Den som har råd får köpa vård av bättre kvalitet. Det vill vi ändra. Försäkringspatienter ska inte få gå före vårdkön.
Medborgarna ska välja – inte vårdföretagen. De borgerliga tillåter vårdföretag att etablera sig där det är mest lönsamt i stället för där behoven finns. När marknaden styr blir vården ojämlik. Vi föreslår i stället en ny lag om medborgarnas valfrihet i vård och omsorg utformas.
Ingen utförsäljning av universitets- och regionsjukhus. De borgerliga tillåter att våra viktigaste sjukhus privatiseras eller styckas. Men de är navet i svensk sjukvård med den mest avancerade vården och ansvar för forskning och utbildning. De ska inte säljas ut.

Bättre vård till de mest sjuka. Många svårt sjuka, till exempel äldre slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi vill därför samla huvudmannaskapet för både hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen. Multisjuka äldre ska få en personlig läkare med helhetsansvar. Den personliga läkaren ska även göra regelbundna läkemedelsgenomgångar för att förhindra felmedicinering. Vi vill bygga upp ett system för direktinläggning av äldre för att så få som möjligt ska tvingas vänta på akuten.

tisdag 17 augusti 2010

Vräk inte barn

Motion: Tryggare kan ingen vara

I januari 2008 skrev jag en motion till Borås kommunfullmäktige om att det inte skall vräkas barn i Borås. Bakgrunden till den motionen var att hemlöshetsstatistiken gick upp. Även bland barnen.

Den motionen blev besvarad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisade till de nationella riktlinjer som skulle komma och till att socialnämnden startat ett ”utvecklingsarbete för att nå målet”.

Stadsmissionen i Stockholm visar i en rapport att de nationella riktlinjerna inte fyller sitt syfte.

Kronofogden kunde i somras visa siffror på att antalet vräkningar i Sverige ökar. När ett barn blir hemlöst handlar det i de flesta fall om att barnet tillsammans med sin familj vräks, ofta på grund av bristande hyresbetalning. Det är egentligen rätt märkligt att barns vräks i Borås som är en oerhört rik stad. Det borde inte få ske. De flesta har det bra, varför skall inte då alla kunna ha det bra?

Borås ligger på åttonde plats över de kommuner i Sverige som vräker flest barn enligt Kronofogden och sammanställt av tidningen Hem och hyra (Borås, Jönköping och Botkyrka har vräkt 7 st barn under första halvåret 2010). Således är det fler barn som blivit vräkta år 2010 än 2008. Fler barn blir vräkta sedan socialnämnden startat sin utvecklingsstrategi mot barnhemlöshet.

Teorin om ”barnets bästa” är något som Sverige har ställt sig bakom via Barnkonventionen, men även via lagstiftning som till exempel i socialtjänstlagen. I Barnkonventionen finns även beskrivet i artikel 27 att varje stat är skyldig att hjälpa vårdnadshavare att se till att deras barn har en bra levnadsstandard. Där trycker man extra mycket på sådana saker som mat, kläder och just bostad. Hade Sverige efterlevt Barnkonventionen och den lagstiftning vi har i Sverige borde rimligtvis inga barn vara hemlösa.

Barnen är drabbas värst och är helt oskyldiga. Samhället skall kunna skydda dem. Borås behöver en modigare politik som sätter barns rätt till en jämlik startpunkt främst.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Det skall inte vräkas några barn i Borås

Anders Österberg (s)

Bygg spontanidrottsplats på Tullen

Motion: Spontanidrottsplats på Tullen

Vi vill ge unga och vuxna en plats där de kan träffas och utöva fria aktiviteter på Tullen. En plats som stimulerar till aktivitet och social samvaro utan krav, skulle kunna bli ett bra bidrag till välfärden, tryggheten och trivseln på Tullen. Därför tycker vi att det skall anläggas en spontanidrottsplats på Tullen.

För oss ser vi det som positivt med en aktiv och upplevelserik fritid påverkar människors hälsa och skapar förutsättningar för hög livskvalitet, det är också ett vikigt led i folkhälsoarbetet.

Det finns inga formella bestämmelser som säger hur en spontanidrottsplats ska utformas. Den kan variera både i storlek och innehåll beroende på målgruppen, intressen, lokala förutsättningar och resurser. Följande krav är dock önskvärda; den ska vara öppen för alla oavsett ålder, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska vara öppen för spontan verksamhet dygnet runt.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta
Tullen får en spontanidrottsplats

Ulf Olsson (s)
Ninni Dyberg (s)
Anders Österberg (s)

torsdag 12 augusti 2010

Boråskille nyss hemkommen från ett halvår i den burmesiska demokratirörelsens tjänst

Boråsaren Mikael M Karlsson kom för några dagar sedan hem efter sex månader som volontär i Mae Sot. Där har han arbetat för den burmesiska demokratirörelsen. Hans arbetsuppgifter har bestått i att undervisa i samhällskunskap och engelska samt bevaka händelseutvecklingen i Burma.

- Det har varit sex givande månader jag har spenderat i Mae Sot. Situation i Burma behöver uppmärksammas av omvärlden. Militärjuntan har hålligt ett järngrepp om makten i snart 50 år och gjort landet till ett av de fattigaste och ofriaste länderna i världen. Jag är precis som demokratirörelsen i stort fullkomligt övertygad om att en hårdare press från omvärlden jämt emot på regimen är nödvändig om vi vill få till stånd en förändring, säger Mikael.

Mae Sot ligger i Thailand, bara ett par stenkast ifrån gränsen till Burma. Den staden är sedan årtionden den burmesiska demokratirörelsens nav. Här har Mikael arbetat med Students’ and Youth Congress of Burma som är en organisation som Mikaels svenska uppdragsgivare, s-studenter, har ett nära samarbete med sedan flera år tillbaka. Vi två tillfällen har Mikael även lyckats ta sig in i Burma på demokratirörelsen uppdrag.

- Jag lyckades ta mig till Rangoon på turistvisum. Där spenderade jag en vecka med att sätta upp klisterlappar från demokratirörelsen. Det är viktigt att människorna inne i Burma får veta det som juntan inte vill att det ska veta, nämligen att motståndskampen lever. För en Burmes hade en aktion likt den jag genomförde kunnat sluta med döden, en västerlänning riskerar på sin höjd deportering ur landet, säger Mikael.

Mikaels engagemang för Burma varken slutar eller börjar med hans vistelse i Mae Sot. Han kommer nu resa runt i Sverige för att prata om situationen i Burma och vad vi i Sverige kan göra för att stötta Burmas folk. Mikaels engagemang för Burma har nu dessutom lett till att han blivit vald till internationell sekreterare i S-studenters förbundsstyrelse.