måndag 30 juni 2008

Vem bestämmer i ditt huvud?

Vem bestämmer i ditt huvud? Så löd sloganen i en av Ung Vänsters kampanjer för ett par år sedan. Som vanligt nådde Vänsterpartiets kampanj inte långt utanför deras egna lokaler. Icke desto mindre - budskapet i kampanjen var viktigt.

Detta skriver Jonas Andersson, Arne Kjörnsberg och jag idag i en artikel i Östersunds-Posten.

fredag 20 juni 2008

Från finska Arbetarbladet (soc. dem.)

I lördags hedrades de över 3000 röda fångar som dog i nöd och umbäranden i fånglägret i Dragsvik år 1918. Enligt en del bedömningar deltog närmare 2000 personer i högtiden.
Den här lördagen kunde man presentera ytterligare 398 tidigare okända namn på
fångar som också dog i Dragsvik. Republikens president Tarja Halonen påminde i sitt tal under minneshögtiden åhörarna om situationen i vårt land för 90 år sedan, i maj 1918:

– Under händelserna år 1918 dog enligt statistiken närmare 37 000 personer. Av dem dog cirka 11 000 under fyra månader av strider. Men största delen av inbördeskrigets off er dog först i
uppgörelserna efter kriget.

– Då striderna var slut hade vinnarna cirka 80 000 röda fångar på sitt ansvar. Man sände över 70 000 fångar till fånglägren. De röda fångarna placerades i läger på olika håll i Finland och ett av dem placerades här i Ekenäs, på Dragsviks kasärnområde. Här placerades drygt 9000 fångar. Lägret här var inte det största, men det var det läger där omständigheterna
var svårast, eftersom dödligheten steg till 33 procent. Delvis berodde det på för små utrymmen, undermåliga hygieniska och hälsoförhållanden och på den livsmedelsbrist som rådde i landet. Man har bedömt att dödligheten också steg i Dragsvik på grund av likgiltighet
och ren hämndmentalitet, som bland annat tog sig uttryck i
att man förhindrade att de matpaket som de anhöriga sände till de sina aldrig delades ut, konstaterade Tarja Halonen.

– Krig kastar alltid långa skuggor, men då det gäller inbördeskrig blir de särskilt dystra. Så
också i Finland, sade Halonen och pekade på det faktum att både historiker och enskilda
människor emellan har tvistat både om vad detta krig skall benämnas och vilka orsakerna till
att det utbröt var.

– Både interna omständigheter och händelser i vårt närområde kan sägas ha lett till denna nationella tragedi.

– Låt oss hedra off ren från år 1918 genom att bygga vårt land och vår värld så att vi respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten samt social
rättvisa, sade Halonen.

Omkring 700 personer deltog i den historiska procession som tågade genom Ekenäs denna förmiddag, från Stallörsparken till gravmonumentet i Dragsvik. I procession deltog aktivister från både fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen, från socialdemokrater till kommunister. Väl framme i Dragsvik bjöds de och alla andra gäster på ärtsoppa på åsen invid gravmonumentet. En av de soppansvariga meddelade en kvart innan republikens president
skulle anlända att nu är soppan slut. Enligt uppgift hade arrangörerna kokat 1500 liter ärtsoppa.
Bland dem som delade ut ärtsoppsportioner till deltagarna sågs bland andra FSD:arna Asta Seppänen från Ekenäs, Petra Hyvärinen från Helsingfors och Stig Kumlin från Vanda. Ella och Göran Björkman hade kommit till högtiden från Borgå för att delta i processionen. Enmycket värdig och fi n dag, ansåg de.

– Däremot har jag aldrig förstått varför exempelvis våra pensionärsföreningar inte i högre
grad besöker gravplatsen då de gör sina utfärder till Ekenäs, vilket de ofta gör, sade Ella Björkman.

– Kanske är denna fråga fortsättningsvis för eldfängd och politiskt laddad, konstaterade hon.Stig i Hangö tillhör däremot dem som flera gånger per år har vägarna förbi till gravplatsen.
Själv har han inga anhöriga vilande här, men har många bekanta familjer som drabbades
under inbördeskriget och fick sin sista vila här.

– Min mormor, som var född år 1900 berättade otaliga gånger om hur tiderna var under inbördeskriget. Vilka hemskheter som begicks och hur rädda människorna var.

– Så är det med hat mellan människor – det får fruktansvärda konsekvenser. Det ser vi ju ännu idag på många håll ute i världen, sade Stig Öhman. Vid infarten till gravområdet öppnades på lördag förmiddag en utställning om de historiska omständigheter som ledde till
händelserna 1918, om medborgarkriget och fånglägret. Infopunkten kommer att bli permanent
på området, med egna öppethållningstider. I anslutning till minneshögtiden mottog sångaren och textförfattaren Reijo Frank Folkets Kulturfonds Ekenäs-medalj. Tidigare är det endast republikens president som fått medaljen. I motiveringen till utmärkelsen konstateras att Reijo Frank under hela sin karriär och under sina uppträdanden hedrat minnet av de människor som dog i inbördeskriget. Franks farfar ärbegraven i massgraven i Dragsvik.

Abl/SÅ

torsdag 19 juni 2008

Tjuvlyssnat.se 2.0

Sjyssta, kolla den här sajten, tjuvlyssnat.se (www.fra.se). Du kommer att få vidgade vyer.

Det ryktas att...

Stefan Lindborg (v) är väldans glad i att handla på ICA Maxi (vars byggande hans parti motsatte sig). Fast å andra sidan kan hans glädje lika gärna bero på Rysslands seger i fotbollen. Oklart läge.

onsdag 18 juni 2008

Socialdemokrat i Södra röstar ej emot FRA lagen

Phia Andersson (s), riksdagsledamot från Södra Älvsborg, röstar inte emot FRA lagen. Detta på grund av att hon är utkvittad. Det vill säga att flera borgerliga ledamöter vägrar delta i kvällens FRA beslut. Om hon hade fått rösta hade Phia Andersson röstat nej.

Här finner du en åsiktsförklaring:

Med anledning av beslut om signalspaning FRA. Aldrig har vi riksdagsledamöter blivit så uppvaktade med brev som inför Lagförslaget om signalspaning.

Vad vill då vi socialdemokrater?

Det är av stor vikt att Sverige har en väl fungerande underrättelseverksamhet för att upprätthålla vår militära alliansfrihet och säkerställa Sveriges säkerhet. Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brett spektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vi behöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för de svenska män och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fred och säkerhet. Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild mer komplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen mot militära incidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnas beredskap för andra hot som t.ex. terrorism. Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kan möta dagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat den borgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamheten riskerar den att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisens ansvar och verksamhet.

En central del av underrättelseverksamheten sköts av Försvarets Radioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom den borgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttja signalspaning genom tillgång till kabel. Regeringens förslag har emellertid flera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerar integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten. Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar men regeringen valde att gå vidare på egen hand. Det ligger nu hos regeringen att ta ansvar för att integritetsskyddet upprätthålls. Vi socialdemokrater följer nogsamt denna fråga. Våra förslag för bättre rättssäkerhet vid försvarsunderrättesarbeteVi föreslår en förändring av mandatet till ”yttre väpnat hot” så att även terrorism ingår i försvarsunderrättelseverksamhetens mandat.

Vi föreslår att en utredning ska se över om domstol ska vara tillståndsgivare till signalspaning med undantag för regeringen.När det gäller regeringen ska deras beslut inte kunna överprövas. Däremot vill vi utreda hur rättsäkerheten ska kunna stärkas, tex. genom ett yttrande från en domstol. Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet, propotionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är uppdragsgivare. Vi föreslår ett oberoende organ för efterhandskontroll med judiciell kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning. Det skulle kunna vara den i SOU 2006:98 föreslagna Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden eller nuvarande Registernämnden.

Kontrollorganet vidarerapporterar till riksdagen minst en gång om året.Kontrollorganet har en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om signalspaning.Vi vill se tydligare regler för hur information som fås vid signalspaning får användas.

En katalog bör upprättas för vilket integritetsintrång som får anses vara proportionerlig mot olika syften med försvarsunderrättelse. En katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten och därmed medge signalspaning mot en enskilda personer.Det förslag som den borgliga regeringen lägger fram röstar vi nej till, då man inte kan säkerställa den personliga integriteten i förslaget.

Ha en bra sommar
Phia Andersson
Partidistriktsordförande socialdemokraterna
I Södra Älvsborg

söndag 15 juni 2008

Till FRA förslagets försvar...

I helgen har det vart kongress med Socialdemokratiska studentförbundet. Det här är från kongressbloggen:

"Det finns en positiv sak angående FRA-förslaget: att politiker faktiskt VILL lyssna på människorna"
Anders Österberg ang FRA-lagen, ombud från Borås.

Uttalandet:

Den 17 juni röstar riksdagen om en lag som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att kontrollera all kabelbunden kommunikation som passerar Sveriges gränser. I praktiken innebär detta att FRA tillåts kontrollera varje enskild medborgares mailkommunikation, sms och telefonsamtal utan vare sig domstolsbeslut eller brottsmisstanke.

Utgångspunkten i ett rättssäkert samhälle är att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Blir lagen verklighet kommer alla istället betraktas som skyldiga tills motsatsen bevisats. I första hand blir vi presumtiva brottslingar, i andra hand medborgare med rättigheter.

I en demokrati ska inte staten kunna kontrollera varifrån media får sin information. Om lagen träder i kraft kommer FRA att kunna kontrollera vem som talat med vilken journalist och vad som sagts. Käll- och meddelarskyddet hotas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att FRA-lagen strider mot principen om ett samhälle som sätter rättssäkerhet och yttrandefrihet i främsta rummet. Vi vill se ett Sverige där ingen ges obegränsade befogenheter att kontrollera kabelbundna kommunikation, ett Sverige utan FRA-lag.

Uttalande antaget av Socialdemokratiska studentförbundets kongress 2008

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=779625

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1367189.svd

torsdag 12 juni 2008

Lennart Andreasson (v) och humöret

Lennart Andreasson (v) var väldigt glad genom dagens kommunfullmäktigemöte. Men man får juh då också tänka på att Ryssland har nationaldag idag.

söndag 8 juni 2008

En oväntad hälsning

Greetings to Swedish King

Pyongyang, June 6 (KCNA) -- Kim Yong Nam, president of the Presidium of the DPRK Supreme People's Assembly, Friday sent a message of greetings to Carl Gustaf, King of Sweden, on the occasion of its national day.
Kim in the message sincerely wished the king good health and happiness and the Swedish people prosperity.

Borgåbladet (borgerlig) om nya sdp

Här klipps en ledarartikel in från Borgåbladet om valet av ny partiordförande i Finland. För övrigt är regeringen (c+saml+gröna+sfp) trängda efter skandaler om valfinansiering.

Här är klippet:

"Socialdemokraternas ideologiska last är att samhället lite karikerat
sett har uppnått alla de mål som ställdes upp av partiet då det föddes."

”Kamrater, vi har visat finländarna att den socialdemokratiska rörelsen är modig och vågar blicka mot framtiden,” sade Jutta Urpilainen efter att hon hade blivit vald till partiordförande. I stället för mod kunde man kanske också tala om rädsla, en rädsla för att partiet förändras för långsamt.
Många läser in mycket symbolik i bytet av Eero Heinäluoma mot Urpilainen: ung mot gammal, kvinna mot man. De ytliga och lättgripliga attributen har fått mycket spaltutrymme – något som inte alla gillar. Partidagsdelegaten Maria Österholm från Vasa konstaterade i en intervju för Hufvudstadsbladet (5.6) att förnyelse handlar varken om kön eller ålder.
Det förstnämnda stämmer, men åldern är däremot en tämligen viktig faktor. Det har faktiskt en betydelse hur länge man har varit med – och framför allt hur mycket historisk-politisk ballast man släpar med sig.
Jörn Donner kommenterade å sin sida i Hbl att substans står mot ungdom och mediesexighet. Det är sant att Urpilainen inte har hunnit utveckla sina sloganer om ett nytt sdp, men å andra sidan går det inte heller att finna mer dagsaktuell substans i de gamla leden eller ens i Erkki Tuomiojas värld; under vårens lopp har särkilt Tuomioja trasslat in sig allt mer i egen förträfflighet, som chefredaktör Markku Huusko skrev i webbtidningen Uusi Suomi.

Någon lätt match är det inte för Urpilainen att etablera sig. Många sdp:are anser trots allt att det var för tidigt att ta ett så här långt steg i partiets förnyelseprocess.
I ett hänseende innebär blotta bytet av ordförande ändå ett steg till samma 2000-tal där samlingspartiet redan befinner sig. Samlingspartiet har ju lyckats ganska bra med att skapa revir för Jyrki Katainen med att placera Sauli Nii-nistö på en för partiet lämplig plats som riksdagens talman, en position varifrån han praktiskt kan fortsätta till presidentposten (om detta verkar förnuftigt). Med Urpilainen i ledningen kan socialdemokraterna göra sig av med Paavo Lipponens andliga förlängning Eero ”Minipaavo” Heinäluoma, något som kan säljas som en klar förnyelse bland väljarna.
Efter sdp-draget framstår också partistödstyngda centern som en akterseglad rörelse. Partiet var ju på vippen att få till stånd en egen ansiktslyftning med Anneli Jäätteenmäki – som visseligen har alla förutsättningar för en monasahlinsk comeback – men nu sitter man där med Svarte Petter i form av Matti Vanhanen. Vadslagningsbolaget Unibet räknar med att sannolikheten är större att han lämnar statsministerposten inom juni än att han sitter kvar. Snart är Vanhanen ju dessutom igen på löpsedlarna, då hovrätten synar boken ”Statsministerns brud.”

Enligt sociologen Max Weber övergår en rörelse till att bli en insti-tution (läs: ett dött parti) om den inte förnyas. Socialdemokraternas ideologiska last är att samhället lite karikerat sett har uppnått alla de mål som ställdes upp av partiet då det föddes. Därför behövs förnyelsen, en ny definition av uppdraget.
Jutta Urpilainen talar om ett ”nytt” sdp, det ledande framtidspartiet, ett öppnare parti. Den stora utmaningen är nu att byta ut de abstrakta, luddiga slagorden till konkreta formuleringar. Urpilainen inledde sin ordförandekarriär med att (taktiskt sett helt rätt) ge en känga åt Matti Vanhanen – men hennes viktigaste uppgift är att definiera det nya sdp. Den fina medvinden som gavs av fredagens ordförandeval håller inte i sig länge.

fredag 6 juni 2008

Kongressen har valt ny ordförande för Socialdemokraterna

Finland. Idag har finska socialdemokraterna, Sdp, kongress. De har valt en ny ordförande.

Det gick som väntat. Jutta Urpilainen utgick som segrare i socialdemokraternas ordförandekamp. I finalomgången besegrade hon Erkki Tuomioja med rösterna 218 - 132.

Jutta Urpilainen och Erkki Tuomioja var i en klass för sig när de 350 kongressdelegaterna röstade om vem som skulle bli ny partiordförande. I den första omgången röstade 132 delegater på Urpilainen och 103 på Tuomioja. Trea blev Tarja Filatov med 63 röster, Miapetra Kumpula-Natri kom fyra med 44 röster. Ilkka Kantola fick bara åtta delegater bakom sig och Johannes Koskinen hade dragit sig ur leken på förmiddagen. Jouko Skinnari och Kimmo Kiljunen gav upp redan igår.

Upp till kamp

Vi går mot ett kommunfullmäktigemöte på torsdag där åsikterna går isär. Vi kommer att debattera konkurensregler för Borås, kollektivavtal och barnhemlöshet.

Marseljäsen spelas i bakgrunden.

tisdag 3 juni 2008

S-studenters kongress

Jag råkade genom medlemmarnas vilja bli delegationsledare för den lokala kongressdelegationen i Borås S-studenter. Kongressen hålls 13-15 juni. Fokus för kongressen är Högskolepolitiska programmet och inriktingnen på verksamheten inför nästa år. Förslaget på inriktning är att S-studenter skall arbeta för värdefrågorna:

1. Jämlikhet, frihet och demokrati
2. EU

Mötet idag var välbesökt och vi behandlade motionerna. Nästa onsdag träffas vi igen för att gå genom högskolepolitiska programmet.

måndag 2 juni 2008

Förtydligande!

Låten nedan är från pionjärerna. Den översätts ungefär som "kom igen, kom igen, kom igen". Detta förtydligande görs så att ingen förvillad ungdom behöver känna sig trampad på.

Däremot så finns det en lista på folk som snart kommer få fler filmer tillägnade sig.

söndag 1 juni 2008

Det här tillägnas Malmberg (fp)

Från Libanon

Här kommer en respons på en artikl i DN om situationen i Libanon och 14:e mars rörelsen som leds av premiärminister Hariri.

Den artikeln ar bara skit, Hariri-anhangare ar han. Beirut var aldrig ockuperad av hizbollah ....
ockuperat Libanon var kidnappad av en icke legitim regering daremot ..

man kan lagga till handelserna att majoriteten av de som var bevapnade under "kuppen" var amal och till en viss del kristna man forresten spilldes inget blod i Beirut, jag tror 2 dodades dar. 17 av oppositonen slaktades av Hariri anhangare i norra libanon. Jag kanner manga Beirut-bor, sunni muslimer, och de upplevde inte det som killen skriver. Annars fosoker Hariris tv att standigt namna i sina program att Beirut bornas blod spillts och att de fornedrats, propaganda

Foesten sa upphor den har killen att vara journalist nar han anvander uttryck som "var modiga premiarminister" osv bara sa du vet det, 14 mars rorelsen som killen namner i sin artikel, ar dar Samir Gaegas, Lebanese Forces ar allierad, en bunt idioter alltsa

hizbollah och de bevapnade mannen lamnade over alla kontor och hogkvarter till armén, eftersom de hittade tunga vapen dar och bevapnade man som ocksa lamnades over till militaren, som det star i artikeln : För det fjärde har 14 Mars-rörelsen de senaste två åren försökt avslöja Hizbollahs sanna natur och deras milisliknande beteenden över hela Libanon. Den senaste tidens händelser har visat hela världen (inklusive många ambivalenta libaneser) att Hizbollah bara är en gatustridande milis. Och om 14 Mars-rörelsen valt att erbjuda motstånd hade det slående avslöjandet blivit av

Det visade sig att de hade vapen och bevapnade styrkor, men de har spenderat ett par ar o forsokt bevisa att hizbollah ar en milis

Jag stor mig mest pa att han glorifierar 14-mars alliansen och regeringen och Hariri. Den alliansen har begatt sa mkt skit och forsokt sabotera. Oppositionen ar lika bred. Jag kanner mig inte ett dugg hotad av hizbollah, och du vet hur sekular jag ar..

Sista medelandet, det enda som Hizbolah och oppositionen gjorde med den har aktionen var att tvinga den andra sidan till forhandlingsbordet. De har under flera manader bara fordrojt alla forhandlingsmojligheter