tisdag 20 april 2010

Hässleholmen

Igår knackade vi från Socialdemokratiska S-föreningen på Boda-Hässleholmen virka 300 lägenheter. Det lbev många bra diskussioner. Några förlag valde vi att gå vidare direkt med såsom lekplats på Våglängs- och Tunnlandsgatan. Motioner om detta inlämnades idag till kommunfulmäktige.

Ett par andra frågor som dök upp väljer vi att analysera vidare för att kunna göra politiska helhetslösningar.

För övrigt noterade jag att en folkpartist anser att det är SSU:s fel att idioter bränner upp bibliotek och bilar på Hässleholmen. Jag tror snarare att det beror på att de som bränner bibliotek och bilar är idioter och att det beteendet stimuleras av de ökande klyftor som bland annat Folkpartiet ligger bakom.

Jag tycker att det är bra att SSU engagerar ungdomar och ger dem möjlighet att kunna påverka sin egen vardag. Det finns ett otroligt stort engagemang bland oss som bor på Hässleholmen, politiken är nära och förslagen många.

lördag 17 april 2010

FB grupp

Jag trodde att sådana där supportgrupper på FB bara hände i sagans värld. Uppenbarligen inte. Mona Nasser-Aldin har skapat en FB grupp "Bring our leader, Anders Österberg, the great back home".

Annars så jobbar vi rätt aktivt just nu med ett globalt program för att stärka barns rättigheter och program för att uppmärksamma brott och övergrepp mot barn.

Grundkurs i tjeckiska

Jo, jag råkar juh ha fastnat i Prag på grund av vulkanutbrottet på Island. Vi fortsätter konferensen om barns rättigheter. Fördelen med det hela är att ingen delegation har bråttom hem. Det är tågkaos och flygplanen får inte lyfta.

Under konferensen har vi diskuterat barns rättigheter över världen. Vi har fått perspektiv från Indien, Sydamerika och Europa. Afrika deltar tyvärr bara med en delegation.

Just nu är vi dock försenade eftersom valet av styrelse för IFM_SEI drar ut på tiden.

onsdag 7 april 2010

LIS, landsbygsutveckling i strandnära områden

Jag har fått i uppdrag av arbetarekommun att skriva ett yttrande om LIS-förslaget (Landsbygsutveckling i strandnära områden). Såhär ser förslaget ut:


Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. Det är numer kommunerna som skall avgöra om dispens gällande strandskyddet. Socialdemokraterna i Borås´ har tidigare lämnat ett remissvar till regeringen, när den nya lagen kom, där vi ställde oss frågande till att kommunerna skall ha rätten över dispenserna. Detta är en fråga vi anser ligga på länsstyrelserna. Genom att lägga besluten på kommunerna öppnas det upp för delikatessjäv.
Vi socialdemokrater har ett par särskilda yttranden angående det förslag som nu skickats på remiss:

1. Det motiv som främst angetts för lagändringen är ”landsbygdsutveckling”. Näringsminister Maud Olofsson (C) skriver att ”Lagen har nu, tack vare alliansregeringen, modifierats för att skapa möjligheter i de glest befolkade delarna av landet.”

När vi granskar det förslag som den politiska majoriteten i Borås nu har ute på remiss, så är det svårt att se det som Olofsson skriver om, ”Glest befolkade delar av landet”.
I Borås handlar det i många fall om attraktiva sjöar i närhet av tätbefolkade delar av vår kommun. Viaredssjön och Stora Dalsjön kan väl knappast ses som glesbygd! Där gäller idag ett utökat skydd på 200 meter. Förslaget innebär att strandskyddet vid delar av stränderna helt tas bort. Vid det som blir kvar skall det minskas till 100 meter. Nog är det mycket strandnära. Detta (100 meter) är vad som gäller vid de flesta av Borås sjöar idag. Det är inte tillräckligt nära för de borgerliga partierna. Ett stort antal sjöar skall undantas från strandskyddet (se BT 25/2 ). Den utskickade remissen blir något motsägelsefull när man dels har argumentationen om att områden som Viared eller vid Stora Dalsjön skall utvecklas på grund av befolkningstrycket och dels när områden som Äspered och Dannike också skall LIS:as men av helt andra skäl; befolkningsminskning. Därför anser vi Socialdemokrater i Borås att områden som vid Stora Dalsjön, Viared etc… inte kan LIS:as eftersom dessa LIS:ningar inte stämmer överens med den nya strandskyddslagens syften.

2. Om man skall följa strandskyddslagens syften om allemanstillgänglighet och skydda djur och växter borde inte sjön Uppsalen vara LIS:ad. Vid denna sjö finns det mycket stora naturvärden vilka skall skyddas för framtida generationer och ett rikt växtliv som har ett egenvärde i sig.

3. Det är en stor del av Borås sjöar över 10 hektar som är LIS:ade. I Borås finns det 59 sjöar som har mer än 10 hektar av dessa 59 sjöar är 10 utsedda som LIS-områden. Överallt i Sverige LIS:as områden för att konkurrera med andra kommuner om befolkning. Vi socialdemokrater i Borås´ anser dels att en god tillgång till allemansrättslig natur också är en stark konkurrensfördel vilket är ett argument mot att bygga strandnära för att ge ett fåtal rätten till naturupplevelser. Vi tycker att det är bättre att konkurrera med jobb och en god välfärd i stället för att rea ut vår gemensamma allemansrätt.

Den nya lagen innebär ett hårt slag mot allemansrätten och det rörliga friluftslivet, det som många anger som det bästa och unika med vårt land. Risken är att vi i framtiden inte kan röra oss fritt vid våra sjöar och vattendrag. Redan idag finns stora begränsningar. Vid de attraktiva sjöarna är de orörda områdena ganska få. De med höga inkomster kan bygga fler stora villor vid våra stränder. De som inte kan köpa någon strandtomt får hålla till godo med det som blir över.
Vem skall då besluta om undantagen från strandskyddet? Skall exploaterings- eller miljöintresset väga tyngst? Självklart handlar det om miljöansvar och därmed ligger uppgiften hos miljönämnden.

Socialdemokraterna i Borås har under många år sagt nej till byggnation vid våra sjöar. Vi vill istället rädda tillgängligheten till våra stränder. För alla. Vi vill, att strandskyddet och vår unika allemansrätt, skall gälla också för kommande generationer. Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna i Borås´ understryka att vi anser att strandskyddet på minst 100 alternativt 200 meter skall fortsätta att gälla.

Kommunalråd

Idag har Borås arbetarekommun nominerat två personer till kommunalråd. Dessa blev Ulf Olsson och Lena Palmén. Besluten var enhälliga. Ulf Olsson nomineras som gruppledare för Socialdemokraterna.

Trots påsklovet var arbetarekommunmötet välbesökt och vi antog även en verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2014. Där har vi bland annat som mål att värva 10% av de personer som röstade på oss 2006.

Härligt.