måndag 28 september 2009

Strandskyddet del II

Okay, vi tar en vända till här om strandskyddet, det är trots allt en viktig miljöfråga. I dagens Borås Tidning (ej på nätet) är det en artikel om hanteringen av strandskyddet. I den artikeln säger ordföranden i miljönämnden, Inge Pettersson, att:

"... jag (var) inte alls förberedd på att detta skulle tas upp. Jag ville diskutera med några i min grupp. Tjänstemännen har bråttom och tänker sig inte alltid för".

För det första om att tjänstemännen skulle ha bråttom så anser jag att ordföranden i nämnden har fel. Vi hade en föredragning centralt under våren och i maj lade kommunbiologen fram sina synpunkter för oss att arbeta vidare med. Men möjligen är det som så att borgarna i Borås är otroligt sega och arbetar långsamt. För det andra undrar jag varför Inge Pettersson bara vill tala med några i sin grupp och inte hela gruppen? Men det spelar ändå mindre roll eftersom resultatet ändå blir det samma i voteringarna.

Sen kan man även kommentera att miljöpartiets gruppledare anser att strandskyddet är en miljöfråga och inte en stadsbyggnadsfråga. Se då till att inte ha för långt avstånd mellan retorik och praktik.

tisdag 22 september 2009

Reservation angående att borgarna körde över oss gällande strandskyddet

Vi lade fram ett förslag i miljönämnden om att ”miljökontoret får i uppgift att utforma ett förslag som går ut på att miljönämnden skriver till kommunstyrelsen och ber om ansvaret för strandskyddsärendena”. Detta förslag röstade Moderaterna, Vägvalet, Centerpartiet och Miljöpartiet ner. Mer eller mindre aktivt.

Bakgrunden till att vi valde att lägga detta förslag var att vi kunde genom diarieföringen läste att Byggnadsnämnden kommit med ett motsvarande initiativ, med andra ord Byggnadsnämnden vill ha ansvaret över strandskyddsreglerna. De borgerliga partierna kallade vårt förslag för en kupp varpå vi informerade dem om att vi informerat dem redan vid lunchdags om vårt förslag. Således i god tid.

Nåväl, de borgerliga partierna valde att lägga ett motförslag som innebar att Ordföranden Inge Petersson och förvaltningschef Leif Schöndell skulle utforma ett förslag med utgångspunkt i den text som miljöpartiet lagt fram vid ett tidigare möte. Då föreslog en ledamot i oppositionen att även vice ordförande Anders Österberg skulle ingå i den här gruppen. Varpå ordförande Inge Petersson dirigerade ordet till en borgerlig ledamot som förklarade att de inte ville det. När vi bad om ett svar på varför, så kunde ingen av de borgerliga ledamöterna svara på den frågan. Inget av de partierna som satt (inklusive ersättarna som har yttranderätt men inte rösträtt) på mötet yttrade sig och ansåg att oppositionen inte skulle vara företrädd, varken Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och framförallt inte Vägvalet.

Då var vi tvungna att ställa frågan om det fanns en dold agenda i det här ärendet dels för att borgarna stänger ute oppositionen (vilket luktar mer kupp än vårt förslag) varpå ingen av de borgerliga ledamöterna kunde svara eller ville svara.

Då ställde vi en andra fråga om de borgerliga ledamöterna ansåg att det här ärendet var en byggfråga eller miljöfråga och inte heller denna fråga förmådde majoritetens ledamöter att svara på.

Som vi nämnde ovan var vårt förslag en reaktion på att Byggnadsnämnden har tagit initiativ i frågan. Vi från miljönämndens sida har dock inte yttrat oss i den här frågan eftersom ordföranden dragit ur den ur dagordningen. Vi vet inte hur många gånger, med andra ord de borgerliga partierna bryr sig inte om att informera representanter för cirka 40% av folket.

När det gäller synen på strandskyddsreglerna har vi ett grönt perspektiv och anser att detta ska ligga under miljönämnden. Strandskyddets syften är att värna naturvård och allemansrätt. Vi anser alltså att det är nämndens uppgift att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För oss är detta en miljöfråga inte en byggfråga. Miljökontoret har kompetensen gällande strandskyddets syften och vi litar till dess förmåga att lägga fram förslag till nämnden som sedan vi politiker har att ta ställning till.

Anders Österberg (s) – Den rödgröna gruppen (och de rödgröna i Borås är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet)

tisdag 15 september 2009

Motion: Avlopp och upplysning

Enligt fastighetstaxeringen 2001 finns i Sverige drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten fritidshus. Många av dessa bostäder har reningsanläggningar som behöver rustas upp eller bytas ut.

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. De vanligaste förekommande reningsteknikerna (förutom slamavskiljning) är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk.

I syfte att förbättra kunskapen om regelvek för avlopp och dess inverkan på naturen så borde Borås informera nya fastighetsägare om vilka regler, villkor som gäller för naturen. Detta borde kunna ske i samarbete med fastighetsförsäljare. Därför ser jag gärna att Borås ger i uppdrag och resurser till lämplig nämnd för att verkställa ett informativt material och upprätta kontakten med fastighetsförsäljare.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
I enlighet med motionens intentioner

Anders Österberg (s)

Motion: Motverka rasism och diskriminering

Okay, nyligen behandlades en motion från mig om att underteckna Ålborgdeklarationen. Svaret från kommunfullmäktige var att vi redan arbetade med de frågorna. Gott så. Här kommer dock ett snarlikt förslag men på ett helt annat område. Det handlar om arbetet för alla människors lika värde. Det är min fulla övertygelse att ett samarbete med andra städer och länder har ett oerhört gott syfte och kan ge oss idéer för fortsatt arbete för ett bättre Borås.
Rasism och diskriminering förekommer i Borås liksom på de flesta andra platser. Fascister/rasister har spridit sin propaganda på skolor i Borås, satt upp affischer och klistermärken på olika ställen i staden och det finns en djupt rotad strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunen tar problemet på allvar och agerar.

En kommun är en mycket viktig aktör i kampen mot rasism. I en kommun uppstår möten som genererar konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier och utövning.

Det finns ett samarbete som kallas för Den internationella koalitionen av städer mot rasism och är ett initiativ som startades av Unesco 2004 för att skapa ett nätverk av städer och kommuner som vill utbyta erfarenheter för att skapa och förbättra handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Borås skall ha målet att bli fritt från diskriminering och rasism.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- Att Borås går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.

Anders Österberg (s)

Noterat

Det här var juh bra.

söndag 6 september 2009

Norska valrörelsen

Nyss hemkommen från den norska valrörelsen. Här kommer ett sammandrag:

Vi har sedan torsdagen den 3 september vart med förbundsstyrelsen i Oslo. Detta med anledning av att det är val i Norge den 14:e september. Idag styrs Norge av en regering med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Igår enligt opinionsundersökningarna ledde den norska regeringen med 92 röster. Alltså 92 röster i hela landet.

Det första vi gjorde var att besöka en debatt. Debatten inleddes av NKP, Norges kommunistiska parti vilka har hammaren och skäran som symbol. Företrädaren sa ”Vi kräver en revolution i Norge, inte med vapen… nödvändigtvis”. I det tonläget fortsatte debatten. Socialdemokraterna, Rött (ett annat kommunistparti) och motsvarigheten till svenska Folkpartiet (Venstre) rodde hem den debatten. Centerpartiet agerade under debatten som torped åt Socialdemokraterna och helt enkelt sänkte flera av de borgerliga partierna.