fredag 29 februari 2008

Bojkott av OS?

Den finska tidningen HBL, skriver kring en bojkott av OS. De drar den här slutsatsen:

Påtryckningar mot Kina är minsann på sin plats. Landet toppar till exempel världsstatistiken över fängslade journalister för sjunde året i rad. Men fler än idrottarna borde fungera som samvete i omvärldens relation till Kina.

Om man ställer idrottsministern frågan "Borde Finland bojkotta OS" borde man väl också i konsekvensens namn fråga handels- och industriministern om en handelsblockad mot Kina.

I Sverige har politiker föreslagit att svenska idrottare skall åka till OS med knappar som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter på kläderna. Ingen dum idé, men skulle samma politiker föreslå att Kina-resande från Ericsson, Ikea och Skanska borde ha Darfur- och Tibet-pins på rockuppslagen?

På sina håll hörs också muttranden om det moraliskt tveksamma i att "naiva idrottare" utan att ta ställning tänker åka till Kina och tävla. Må den som i sitt hem saknar prylar tillverkade i Kina kasta den första anklagande blicken.

Hela ledarartikeln kan du läsa här.

Låt bli att vräka barn!

Under årets fem första veckor vräktes 66 barn från sina hem. Det är första gången som Kronofogdemyndigheten undersökt hur många barn som blivit vräkta. Tidigare har det bara gått att spekulera i hur många barn som vräkts. Kronofogdemyndigheten räknar med att cirka 1000-1500 barn vräks från sina hem i Sverige varje år. Det sker i alla slags kommuner. Detta trots att det inte borde ske eftersom lagstiftningen i teorin förhindrar detta, praktiken är dock en annan sak.

Det är svårt att i hjärtat förstå den inre process i vad som händer när en familj får besked att de blivit vräkta, kanske på grund av en obetald hyra vilket är den vanligaste orsaken. Så var fallet i Uppsala där en ensamstående mor med sina fem barn vräktes. Deras hyresskuld var 3 089 kronor. I Uppsala borde det inte gå att vräka barn. I teorin. Praktiken visade en annan sak. Det är svårt att tänka sig den förtvivlan då denna familj och alla andra familjer som blivit drabbade tvingas packa ihop så mycket som möjligt ifrån deras tidigare hem. Det står flyttkartonger, hastigt nedpackade kläder, fotoalbum, babyalbum och andra minnen.

De barn som vräks lever oftast tillsammans med sin ensamstående mamma. För barnen innebär vräkningen ofta att de skiljs från sina föräldrar, skolan, förskolan och kompisar. Det händer också att när vräkningen sker flyttas barnet automatiskt över till den andra föräldern, utan att pröva det mot barnets bästa. Det är inte acceptabelt.

Barnkonventionen framhäver att varje land ska uppfylla barns rättigheter till det yttersta av sina resurser (artikel 27). Därför ställer vi högre krav på ett välfärdsland som Sverige än andra länder som inte har det lika gott ekonomiskt ställt.

Vi kräver att det blir en förbättring avseende barnens situation. Idag finns det en kvarts miljon barn som lever under relativ fattigdom. Barn till föräldrar med utländsk bakgrund och ensamstående är överrepresenterade i statistiken. En del av dem riskerar att hamna i en situation där de hotas av vräkning. Samverkan mellan socialtjänst, hyresvärd och kronofogdemyndigheten måste bli bättre. Samtidigt bör man överväga en ändring i socialtjänstlagen så att rätten till bostad för barn skall innefatta rätten till en fast bostad.

Utomhusklimatet tycks bli mildare dock tycks samhällsklimatet bli kallare. Låt oss se till att försöka ändra på båda dessa företeelser.

Anders Österberg

Förbundsstyrelseledamot Unga Örnar

tisdag 26 februari 2008

Titta han lyssnar!

Miljönämnden har haft möte...

- Ni som brukar lita till kontoret, varför är ni så kritiska den här gången? Den frågan ställdes till oss i socialdemokrater ur en i den borgerliga gruppen.

Vi är kritiska till kontorets hållning i ärendet kring Viareds strandskydd eftersom vi anser att det är för lite kritiskt reflekterande i beslutsunderlaget. Frågan som ställdes syftande till att vi brukar fråga varför den borgerliga majoriteten så sällan delar kontorets uppfattning gällande naturvärdet och strandskydd göllande yttrande över bygglov. De ärendena var tidigare på delegation, vi anser att de fortfarande kan ligga på delegation. Alltså i de ärendena är det enkelt att följa kontorets linje. I ett sådant ärende som Viareds strand förbehåller vi oss rätten till vårt principiella tyckande. Här nedan följer vår (ungefärliga) reservation:

Reservation ärende 15 Viareds Strand

Vi in den socialistiska oppositionen reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i sitt remissyttrande över Planprogram för Viared Strand. Vi accepterar inte den skrivelse som ligger och avvikelsen mot strandskyddet på 200 meter. Socialdemokraterna gick med på att planprogrammet kunde påbörjas under förutsättningen att strandskyddet skulle respekteras. Detta höll även de borgerliga partierna med om. Den respekten för strandskyddet kan vi tyvärr inte längre se.

Vår reservation bygger på följande grunder:

  • I översiktsplanen, ÖP06, påtalas spelreglerna för en hållbar utveckling, ”Stor restriktivitet med dispenser från strandskydd”. Det generella strandskyddet runt Viaredssjön är på 200 meter. Syftet med det skyddet är att ge goda förutsättningar för den biologiska mångfalden samt att främja allmänhetens tillgänglighet till sjön. I remissförslaget föreslås att bostadsbebyggelsen ges en lokalisering 80 meter från sjön. Vi anser att det inte angivits tillräckligt starka skäl för att bevilja dispens mot strandskyddet.
  • Eftersom likabehandlingsprincipen torde gälla så innebär det att det föreligger en risk för att området blir överexploaterat. Genom detta ställs allmänhetens intresse mot det enskilda. Då väger alltid allmänhetens intresse tyngst.
  • Vi anser att kontorets såväl som planprogrammet genomsyras av ett alltför okritiskt förhållningssätt till planen. Under rubriken Vatten och avlopp i skrivelsen från miljökontoret skriver de att ”verksamheter skapar goda förutsättningar att VA-sanera Lyckebo och Viareds Sommarstad”. Vi anser att de förutsättningar redan finns, dock saknas den politiska viljan. Under rubriken Naturvärden skriver kontoret ”området ska bli ett föredöme för hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och strandskydd… …miljökontoret välkomnar dessa principer” är ett annat exempel där vi anser att kontoret ej tillräckligt kritiskt resonerat. För enligt ”Naturvårdsprogram för Borås kommun” tillhör Viaredsjön klass 2 – mycket högt naturvärde. I sjön finns bland annat Tinca tinca och Salmo Tutta. I planprogrammet framhålls att området ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Med det underlag vi har fått måste vi ställa frågan, hur?
  • Under planprogrammets rubrik ”Goda skäl för bebyggelse vid sjön” redovisas de särskilda skäl som anses föreligga för avsteg från strandskyddet. Från vår sida har vi svårt att finna att skälen har den karaktären att det skulle motivera ett avsteg från strandskyddet. I Miljöbalkens kommentarer finns snarare skrivningar som direkt avfärdar flera av planprogrammets argument.
  • Viaredssjön är redan idag starkt exploaterad. Tillgängligheten till sjön är i flera områden starkt begränsad. Vi delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning att motivet till avsteg från strandskyddet håller. Vi anser att det är riktigt att följa Översiktsplanens uppmaning att respektera strandskyddet på 200 meter. Vi tycker också att det är ett alltför okritiskt och brist på problematisering i beslutsunderlaget.
Utöver detta kan man ha andra ståndpunkter men vi väljer dessa invändningar eftersom det har att göra med vår roll som miljlnämnd.

lördag 23 februari 2008

SSU:s Folkbildningsråd

Under helgen har vi möte med SSU:s folkbildningsråd. Vi är på Viskadalen. Nu har vi satt ner foten och gjort grovplaneringen för vår Sommarkurs. Den kommer att vara under tre veckor på Viskadalen. Den kommer att vara öppen att söka för alla som är intresserade av att förändra världen.


Vi funderar på att locka deltagare med "Vill du bli agitator?". Sommarkursen kommer att äga rum från den 9-27 juni. Anmälningsbroschyren kommer vi att arbeta med under morgondagen...


Vi har ett ambitiöst förslag till program som innehåller bland annat, feminism, socialism, retorik, arbetarrörelsens historia med mera...

fredag 22 februari 2008

Riket som sprängdes

Här är en närmast fantastiskt text från Hufvudsstadsbladet, HBL. Den återges här för att sprida vårt kulturarv vidare. Vem tänkte på det här igår den 21 februari. Igår var det på dagen 200 år sedan som Ryssland angrep Sverige (och Finland) vilket ledde till att riket sprängdes. Det var ett stort nationellt trauma. Hela artikeln finner du här. Läs den. Den är skriven av min favoritskribent på HBL Staffan Bruun.

En förskräcklig syn mötte den glest bemannade gränsposteringen vid Abborfors på morgonen den 21 februari. I skydd av nattmörkret marscherade tusentals ryska soldater över gränsbron och avancerade västerut mot Pyttis. Lovisa och Mörskom. Kriget hade börjat.
Mycket tyder på att den 21 februari 1808 kommer att bli en dag att minnas. Trots höga snödrivor och en vinterköld på under 20 grader som borde få vem som helst att avstå från alla tankar på krig slog den fega fienden till tidigt på morgonen.

Feg? Jo, för att kejsaren Alexander I högtidligt lovat (och ljugit) att Ryssland inte rustar för krig mot Sverige utan mot England, för att Ryssland inte avgett någon krigsförklaring och för att ryssarna nu utnyttjar de gevär som de i somras köpte av svenska kungen mot falska löften att de aldrig skulle riktas mot Sverige.
Den lömska ryska planen gick ut på att överrumpla Sverige och i skydd av vintern marschera norrut och västerut innan försvaret hunnit mobiliseras och förstärkningar skeppas över Ålands hav. Men så enkelt kommer inte fälttåget att förverkligas.

Lyckligtvis för vårt svenska fädernesland har landsförrädaren Göran Magnus Sprengtporten gått omkring i S:t Petersburg och skrutit vitt och brett om de kommande krigsoperationerna så att också ambassadör Curt von Stedingk fick höra talas om dem.
Redan den 23 januari kunde därför Stedingk varna svenska kungen och befälhavaren Carl Nathanael af Klercker i Finland om det kommande kriget.
Även om budet nådde Stockholm först den 5 februari så hade af Klercker på eget bevåg den första februari gett order om att soldater ska kallas från sina torp, armén ställas upp och underhållet organiseras.
Mycket var ogjort morgonen den 21 februari när ryssarna gick över gränsen, men helt oförberedd stod inte armén.

Samlas i Forsby
Ögonvittnen berättar att krigets första skott avlossades av gränsposteringen i Abborfors då ryssarna gick ut på bron över Kymmene älv. Två ryska soldater stupade och två sårades innan svenskarna drog sig tillbaka undan övermakten.
Också i Tessjö och Elimä har skottlossning förekommit även om svenskarna än så länge drar sig tillbaka och undviker strid.
I första skedet skulle de retirerande trupperna samlas i Forsby där man planerade en motoffensiv. Dit anlände försvararna från Lovisa efter att ha gett upp staden utan strid. Också från Mörskom och Artsjö marscherade soldater mot Forsby efter att tappert ha gjort motstånd, men till slut beslutat retirera undan en överlägsen fiende.
Armén som ska försvara Sveriges östra rikshalva består nu av 6700 man i fält och lika många på Sveaborg. Den attackerande ryska armén räknar 18000 man.
Den första motoffensiven i Forsby såg i ett skede ut att bli framgångsrik, ryssarna kastades tillbaka. Men då ryska förstärkningar gick över Pernåviken och anslöt sig till huvudarmén gav af Klercker order om reträtt till Orimattila.
Ryssarna avancerade på några dagar 15-20 kilometer utan att möta nämnvärt motstånd.

Tavastehus överges
Efter fem dagar av reträtt vände krigslyckan 26-27 februari. Försvarsarmén lyckades i Orimattila i sin motoffensiv kasta tillbaka ryssarna.
Carl Johan Adlercreutz försäkrade att han med hjälp av artilleriet skulle kunna hålla ryssen tillbaka. Trots att allting såg ljust ut gav staben order om att de svenska trupperna skulle retirera till Tavastehus för att där genomföra en större motattack.
Den första veckans facit var 20 stupade på bägge sidor och drygt hundra sårade och tillfångatagna. Ryska överbefälhavaren Fredrik Vilhelm von Buxhoevden gav nu order om att den planerade marschen mot Sibbo och Helsingfors avbryts. Efter att ha intagit Borgå vände ryssarna norrut för ett första större slag i Tavastehus.
Kriget tog en ny vändning den första mars när överbefälhavararen Mauritz Klingspor anlände till Tavastehus från Stockholm. Han hade gjort den långa resan runt Bottniska viken med häst och släde.
Klingspor var inställd på offensiv på morgonen den 5 mars då bud kom att Savolax brigad övergett S:t Michel och retirerade norrut. I det skedet fruktade överbefälhavaren att de ryska trupperna skulle avskära Finland och isolera huvudarmén.
Klingspors order på eftermiddagen den 5 mars gick därför ut på att överge Tavastehus, förstöra kanoner, bränna förråd och retirera norrut mot Österbotten för att där invänta förstärkningar.
- Det här är alldeles förfärligt säger en dragon från Liljendal som utanför Tavastehus slott gör sig beredd att spänna för hästen och marschera norrut.
- Hemma i torpet lämnade jag fru och fem barn. Vem försvarar dem när den grymme ryssen angriper? Jag och mina kamrater vill slåss och försvara våra hem. Inte fegt fly utan fäkta!
Men mannen klagar förgäves. Nu inleds den tröstlösa reträtten genom snö och bitande köld. Armén hinner ända till Uleåborg innan motoffensiven inleds i slutet av april.

onsdag 20 februari 2008

Interpellation

”I dag är det lättare att starta en friskola än en korvkiosk” - det är ordföranden i Lärarförbundet som fällt den träffande kommentaren. Och inte bara det: Nu startas alltfler friskolor i en situation där elevkullarna minskar, vilket i praktiken betyder att väl fungerande kommunala skolor förlorar elever och måste spara in på ekonomi och undervisningskvalité.

Samtidigt lockar friskolorna till sig elever med alla tänkbara lockbeten - från resor till bärbara datorer - som får sin undervisning i lokaler som inte ens är byggda för ändamålet.

Barn är till salu på en skolmarknad. Utöver att många fristående skolor saknar kökspersonal, vaktmästare med mera så saknar många fristående skolor egna bibliotek. Ja, i Borås saknar i princip alla fristående skolor ett eget bibliotek förutom en skola. Detta innebär att de fristående skolorna utnyttjar de kommunala biblioteken och därigenom får de fristående skolorna ännu en förmån betald ur vår gemensamma kassa.

Houston, houston, we have a problem som man säger på ren svenska. Lägg ytterligare till att den liberala ledarsidan i Expressen skriver såhär:

”Konkurrensen mellan skolor leder, som studier från skolverket visar, till att skolorna anstränger sig mer. Men den leder också till att enorma summor som kunde ha lagts på skolböcker läggs på marknadsföring."

För vilka konsekvenser har friskolorna fått för Borås? Den frågan blir mer och mer aktuell. I samband med att den borgerliga flumskolan med dess misslyckade valfrihetsrevolution och skolpeng breder ut sig urholkas den svenska kunskapsskolan mer och mer.

Med anledning av detta frågar jag kommunalrådet Karl Gustav Drotz (kd):

Vad är din åsikt om att det saknas bibliotek i de flesta av de fristående skolorna? Tycker du att kommunala skolor skall ha bibliotek?

Hur många vuxna finns det i de kommunala skolorna per elev? Hur ser den siffran ut för de fristående skolorna?

Hur mycket pengar lägger de kommunala skolorna sammanlagt ut på marknadsföring per år?

Hur mycket betalar de fristående skolorna i marknadsföring? Om vi inte kan få något svar på det så undrar jag hur du ser på att vi betalar med våra gemensamma resurser till en verksamhet där vi ej har insyn?

Kan du se någon medicin/botemedel mot den borgerliga flumskolan? Vad krävs för att nå en kunskapsskola?

Socialistiska hälsningar

Anders Österberg (s)

söndag 17 februari 2008

Lite om de där privata friskolorna

Många friskolor ute landet saknar bibliotek. I Borås saknar också de flesta friskolor bibliotek. Ja i stort sett alla utom en friskola (vilken i stort sett har en bokhylla). Genom att många friskolor utnyttjar biblioteken och länsar dess hyllor med böcker så får friskolorna ännu en förmån betald av skattebetalarna.

Vilka konsekvenser har friskolorna fått för Borås och det svenska samhället? Den frågan blir mer och mer aktuell. Eller som Johannes Forssberg, Expressen, skriver (Björklunds flumskola) "Skolan har betydligt större problem än de symbolfrågor som dominerar den skolpolitiska debatten.
Den socialdemokratiska ”flumskola” Björklund krigar mot är verklig och problematisk.
Men han talar sällan om den flumskola vars
grund faktiskt lagts genom borgerliga reformer – skolpengen, det fria gymnasievalet och friskolereformen.

"

Eller som Expressens ledarsida skriver idag:
Så här i efterhand
har också valfrihetens paradgren, skolpengen, visat sig medföra nästan lika många problem som glädjeämnen.
Konkurrensen mellan skolor leder, som studier från skolverket visar, till att skolorna anstränger sig mer. Men den leder också till att enorma summor som kunde ha lagts på skolböcker läggs på marknadsföring.
"

En nordisk jämförelse. Det sägs ibland i debatten att svenska skolan har sämre resultat eftersom den hyser en stor andel elever med utländsk bakgrund. Nu kan vi för första gången göra en jämförelse med det tvåspråkiga landet Finland.

Finland har under de senare åren tagit in en inte oansenlig del flyktingar och invandrare.
Enligt en undersökning från Pisa så har Finland ledartröjan. Elever med utländsk bakgrund klarar sig bättre än i de flesta andra OECD länder. Såhär kommenterar Tommi Karjalainen på utvärderingscentret för utbildning vid Helsingfors universitet det hela:

- Det handlar om nivån på undervisningen och stämningen i klassen, men också undervisningens betydelse för eleverna. Skolans grundvärden är att alla skall få rätt till en bra utbildning.

I Finland har man ett sammansatt skolsystem och friskolor är i stort sett obefintliga. Vi kommer att följa upp vad friskolereformen betytt för Borås. Vi kommer att följa upp vilka kostnader som friskolorna har haft med tanke på marknadsflöringskostnader (kostnader som betalats av folket för friskolor som för kommunala skolor) som kunde gått till exempelvis material. Vi skall bevaka varöfr fristående skolor inte har bibliotek med mera. En kunskapsskola kräver en sammanhållen skola.

Over and out. Som man säger på ren svenska.

Medlemssiffror

centerungdomar 15347
ssu 10062
samlingsungdomar 7326
vänster 5007
svensk ungdom 3972
gröna 1172
kd 1037
kommunister 270
sannfinnarna 197

och nu berättar vi om medlemssiffrorna i de finska politiska ungdomsförbunden.

lördag 9 februari 2008

McCarthy

Det var exakt idag för 58 år sedan som Joseph McCarthy höll sitt kommunisttal och som satte igång en hetsjakt på kommunister över hela USA.

Det var i ett tal till den republikanska kvinnoorganistaionen i Wheeling, som ligger i West Virginia. Det går inte veta exakt vad MCarthy sa i sitt tal, det finns inte inspelat på band. Välkänt är dock att McCarthy presenterade en lista över namn, vilka påstods vara kommunister som arbetade vid amerikanska utrikesdepartementet.

Fäljden blev att anställda inom staten mer eller mindre förföljdes i tron av att de spionerade åt Sovjetunionen. McCarthys fall blev då han försökte granska armén.


torsdag 7 februari 2008

SSU Ulricehamn

Idag har två nya ordföranden träffats. Jag som är ny ordförande för SSU Södra Älvsborg och Linda som är ny ordförande för SSU Ulricehamn.

Vi diskuterade upplägget för de kommande aktiviteterna i SSU Ulricehamn. Det ser ut som om socialismen har en lovande framtid vid Åsundens stränder.

Idag styrs Ulricehamn av den borgerliga kartellen. Något som vi hoppas det unga gardet ändrar på lagom till valet 2010.Efter mötet med SSU Ulricehamn hade vi ett möte med Ulricehamns S-förenings styrelse. Det var även det ett givande möte. De var glada över uppstarten. Nu kommer vi snart att besöka Tingsholmsgymnasiet och några högstadieskolor i Ulricehamn.

Nästa anhalt är SSU Frihet Borås därefter SSU Mark.

tisdag 5 februari 2008

Snabb omprövning

I det här klippet är nog världshistoriens snabbaste omprövningen av kristdemokratisk politik. Omprövningen sker efter en och en halv minut ungefär. Kolla här.

Naturlighet är ledordet.

Fursten, Il principe

Fursten får gärna vara osams med stormännen. Det viktigaste är att hålla sig väl med folket, annars kan man störtas. Sid 51.

En klok furste kan följaktligen inte och bör inte hålla ord, när detta är till skada för honom och när de skäl som förorsakade hans löften inte längre är för handen. Om alla människor var goda skulle denna föreskrift inte vara riktig, men eftersom människorna är onda och inte är ordhålliga mot dig behöver du inte vara ordhållig mot dem. Sid 89.

Ingenting ger en furste ett så gott anseende som stora krig och personliga stordåd. sid 110.

Niccolò Machiavelli

söndag 3 februari 2008

En enad miljöpolitik för Borå(s)

Under dagen har socialdemokraterna i miljönämnden sammanträtt. Tyvärr kunde två personer inte delta. De kämpade mot borgarna på andra fronter.
Det var ett givande möte där vi formade oppositionspolitiken under det kommande halvåret. I maj kommer vi att ha ett politiskt miljömöte och bjuda in alla socialdemokrater att tycka till om miljöpolitiken för Borås.
Vi fick även god mat och gott te hemma hos Juhani N. Trevligt värre.

Bengt Göransson kommer till Borås

Onsdagen den 13:e februari kommer Bengt Göransson, tidigare kulturminister, till Borås. Han kommer att prata på högskolan. Alla är välkomna. Särskilt du som läser det här just nu.

Plats: Högskolan i Borås
Tid: 18:00
Datum: 13 februari

lördag 2 februari 2008

Politiken som yrke?!

Min inställning till politiken är att det är ett förtroendeuppdrag som politikern får. Efter Göran Perssons ansökan om avdrag för hushållsnära tjänster så ser jag en risk med att politiken blir allt mer professionaliserad. Med det menas, Göran Persson fick förtroendet at driva vår politik och vi trodde också att Göran Persson trodde och ville leva efter den politik som partiet stod för. Är politiken enbart ett par års samhälltjänst för att sedan få göra den stora avkastningen i form av kapital?

I politikens professionalisering kan vi se hur flera ledande politiker, efter att mandadet löpt ut, säljer sig till näringslivet. Tony Blair har gått över till J P Morgan banking group. Summan anges till 500 000 pund per år. Den f.d. kanslern i Tyskland, Schröder, har sålt sig till andra lobbyorganisationer.

En slags utförsäljning av demokratin; det är via väljarförtroende, partiuppdrag och parlamentariskt arbete som politikerna byggt sina varumärken. För senare försäljning på marknaden. Den utvecklingen är inte bra.