tisdag 19 januari 2010

Motion om barnkonsekvensanalyser

Motion: Barnkonsekvensanalyser

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn och ungdomar, nu och i framtiden, direkt och indirekt.
I Borås eftersträvar vi att följa barnkonventionens intentioner. Därför är det bra att barn- och ungdomar i Borås ges möjlighet att engagera sig i elevråd och ungdomsråd. Det stärker inflytandet.
Dock kan vi följa intentionerna ännu bättre i våra beslut. Det finns flera olika sätt att arbeta framgångsrikt med barnkonventionen i vardagen. Barnombudsmannen nämner bland annat:
• Ge barn och unga ett verkligt inflytande över frågor och verksamheter som berör dem. Barn har rätten att bli lyssnade till. Vuxna måste väga in deras synpunkter i beslut som fattas. Det gäller alla barn, oavsett ålder, kön, bakgrund eller om barnet har ett funktionsnedsättning.

• Låt barn och unga vara med i planeringen av bostadsområden, utemiljöer och när till exempel vägar planeras. Barn är själva experter på hur de använder en miljö, de vuxna ansvarar för besluten.

• Samordna stödet till barn som lever i utsatta miljöer.

• Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Hälsovården i skolan måste få resurser att möta dessa behov. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ska kunna hjälpa dem som har allvarligare problem omgående.

• Arbetsmiljön i skolan behöver bli bättre och vi behöver arbeta för att stressen ska minska bland eleverna.

• Skapa mötesplatser för barn och unga på deras fritid. Alla måste ha någonstans att träffa jämnåriga, inte minst barn med funktionshinder.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

När beslut tas i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar skall det göras barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser.

Det upprättas ett barnbokslut en gång om året i Borås som är kopplat till välfärdsbokslutet

Anders Österberg, Helen Eliasson, Lena Palmén, Malin Carlsson och Yvonne Persson alla från Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

2 kommentarer:

joakimhorsing sa...

När du säger Kummunfullmäktige antar jag att du menar att kommunstyrelsen i sin beredning ska inkludera en barnkonsekvensanalys, eller hur?

En annan fundering är väl att barn antagligen mer skulle uppskatta att politiker kom med förslag som mötte upp tankarna från BO, snarare än att man inrättar en byråkratisk rutin.
Få barn gissar jag blir glada över ett bokslut men väl antagligen mer resurser till fritids eller en ungdomsgård.

Vänligen,
joakim Hörsing,
som dock önskar er lycka till

Anders Ö sa...

Jo men samtidigt så finns det idag miljöasnalyser, ekonomiska analyser vad exempelvis ett bostadsbyggande innebär ur de synvinklarna. Dock finns det inte idag analyser hur det skall se ut om 30, 40 år ur barnens synvinkel.

Den andra delen handlar om barnbokslutet, där kan vi se hur många barn som har tillgång till kultur, idrott etc... för att kunna fatta goda beslut krävs det att vi har ett bra underlag. Annars håller jag med dig om att det behövs satningar på skola, fritids och så vidare...