onsdag 7 april 2010

LIS, landsbygsutveckling i strandnära områden

Jag har fått i uppdrag av arbetarekommun att skriva ett yttrande om LIS-förslaget (Landsbygsutveckling i strandnära områden). Såhär ser förslaget ut:


Sedan sommaren förra året gäller en ny strandskyddslag. Det är numer kommunerna som skall avgöra om dispens gällande strandskyddet. Socialdemokraterna i Borås´ har tidigare lämnat ett remissvar till regeringen, när den nya lagen kom, där vi ställde oss frågande till att kommunerna skall ha rätten över dispenserna. Detta är en fråga vi anser ligga på länsstyrelserna. Genom att lägga besluten på kommunerna öppnas det upp för delikatessjäv.
Vi socialdemokrater har ett par särskilda yttranden angående det förslag som nu skickats på remiss:

1. Det motiv som främst angetts för lagändringen är ”landsbygdsutveckling”. Näringsminister Maud Olofsson (C) skriver att ”Lagen har nu, tack vare alliansregeringen, modifierats för att skapa möjligheter i de glest befolkade delarna av landet.”

När vi granskar det förslag som den politiska majoriteten i Borås nu har ute på remiss, så är det svårt att se det som Olofsson skriver om, ”Glest befolkade delar av landet”.
I Borås handlar det i många fall om attraktiva sjöar i närhet av tätbefolkade delar av vår kommun. Viaredssjön och Stora Dalsjön kan väl knappast ses som glesbygd! Där gäller idag ett utökat skydd på 200 meter. Förslaget innebär att strandskyddet vid delar av stränderna helt tas bort. Vid det som blir kvar skall det minskas till 100 meter. Nog är det mycket strandnära. Detta (100 meter) är vad som gäller vid de flesta av Borås sjöar idag. Det är inte tillräckligt nära för de borgerliga partierna. Ett stort antal sjöar skall undantas från strandskyddet (se BT 25/2 ). Den utskickade remissen blir något motsägelsefull när man dels har argumentationen om att områden som Viared eller vid Stora Dalsjön skall utvecklas på grund av befolkningstrycket och dels när områden som Äspered och Dannike också skall LIS:as men av helt andra skäl; befolkningsminskning. Därför anser vi Socialdemokrater i Borås att områden som vid Stora Dalsjön, Viared etc… inte kan LIS:as eftersom dessa LIS:ningar inte stämmer överens med den nya strandskyddslagens syften.

2. Om man skall följa strandskyddslagens syften om allemanstillgänglighet och skydda djur och växter borde inte sjön Uppsalen vara LIS:ad. Vid denna sjö finns det mycket stora naturvärden vilka skall skyddas för framtida generationer och ett rikt växtliv som har ett egenvärde i sig.

3. Det är en stor del av Borås sjöar över 10 hektar som är LIS:ade. I Borås finns det 59 sjöar som har mer än 10 hektar av dessa 59 sjöar är 10 utsedda som LIS-områden. Överallt i Sverige LIS:as områden för att konkurrera med andra kommuner om befolkning. Vi socialdemokrater i Borås´ anser dels att en god tillgång till allemansrättslig natur också är en stark konkurrensfördel vilket är ett argument mot att bygga strandnära för att ge ett fåtal rätten till naturupplevelser. Vi tycker att det är bättre att konkurrera med jobb och en god välfärd i stället för att rea ut vår gemensamma allemansrätt.

Den nya lagen innebär ett hårt slag mot allemansrätten och det rörliga friluftslivet, det som många anger som det bästa och unika med vårt land. Risken är att vi i framtiden inte kan röra oss fritt vid våra sjöar och vattendrag. Redan idag finns stora begränsningar. Vid de attraktiva sjöarna är de orörda områdena ganska få. De med höga inkomster kan bygga fler stora villor vid våra stränder. De som inte kan köpa någon strandtomt får hålla till godo med det som blir över.
Vem skall då besluta om undantagen från strandskyddet? Skall exploaterings- eller miljöintresset väga tyngst? Självklart handlar det om miljöansvar och därmed ligger uppgiften hos miljönämnden.

Socialdemokraterna i Borås har under många år sagt nej till byggnation vid våra sjöar. Vi vill istället rädda tillgängligheten till våra stränder. För alla. Vi vill, att strandskyddet och vår unika allemansrätt, skall gälla också för kommande generationer. Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna i Borås´ understryka att vi anser att strandskyddet på minst 100 alternativt 200 meter skall fortsätta att gälla.

1 kommentar:

Långa Skuggan sa...

Det här är en mycket viktig fråga, som måste få stor betydelse i valrörelsen. Det handlar ju om vår gemensamma rätt till vår natur och till ett rikt friluftsliv.
en gång var vi ute och reste i Europa min gubbe och jag. Vi såg på kartan att det gick en väg alldeles intill Genevesjön och vi tänkte att den är nog vacker. Vi tar den vägen när vi kör hem. Pyttsan! Vi såg inte sjön på hela vägen för alla höga murar som var byggda runt lyxvillorna vid sjön! Detta var några år sedan, långt före alliansregeringens tid, och vi tänkte, tack och lov att vi har vår allemansrätt hemma i Sverige.
Nu har vi det snart likadant här, och det är, tillsammans med allt annat elände en tillräcklig orsak att rösta bort Reinfelds gäng i höst.