söndag 27 maj 2007

Motion om handlingsplan för energieffektivisering

För en långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs en hållbar energiförsörjning. Den måste vara hållbar både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Ekonomisk, så at samhällsekonomin kan stå sig stark även när energisystemet måste ställas om. Ekologisk, då dagens energiförsörjningssystem slår hårt mot vårt klimat och bidrar till den globala uppvärmningen.

Dagens energiförsörjning är alltså inte hållbar, åtminstone inte som helhet. Arbetet med att ställa om det pågår, och vår kommun måste göra sin del. Även om vi inte kan påverka energiförsörjningen i någon större grad kan vi hjälpa till på ett annat sätt: genom att spara energi.

Detta kan göras på många olika sätt. Det kan handla om att byta ut vanliga glödlampor mot mer energisnåla sådana, att ändra sättet vi värmer våra lokaler på eller att byta ut energislukande maskiner mot modernare, mer energisnåla sådana. Det går säkert även att göra på annat sätt. Förutom att det bidrar till energiomställningen kan vi förmodligen även spara pengar genom minskade elkostnader.

Det är viktigt att det här arbetet bedrivs på ett seriöst, professionellt och långsiktigt sätt. Därför är förslaget att kommunstyrelsen, i samråd med andra berörda kommunala organ, får i uppdrag att kartlägga möjligheterna till att energieffektivisera kommunens lokaler samt ta fram en åtgärdsplan för att konkret genomföra detta. Eventuella investeringskostnader måste också tas med i kommunens budgetarbete.

Med stöd av ovanstående föreslås därför kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samråd med andra berörda kommunala organ, inventera möjligheterna till att energieffektivisera av kommunen ägda och långtidsförhyrda lokaler och verksamheter i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, utifrån denna inventering, ta fram en handlingsplan för energieffektivisering i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta med kostnaderna i denna handlingsplan i kommande budgetarbete, samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att återrapportera detta arbete till kommunfullmäktige inom ett års tid

1 kommentar:

rikard sa...

Jo Anders jag funderade på milöpolitk och Borås. Vad tror du att införa försök med elbilar i stadskärnan för att minska avgasutsläppen i samarbete med SP eller nått i den stilen?