tisdag 9 oktober 2007

I vems intresse?

Efter lång tid valde Borås Tidning att publicera insändaren "I vems intresse". Det är också första gången jag få så mycket positiv respons på en debattartikel. Det var lite oväntat...

I vems intresse?

Debatt. För ett par månader sedan ändrade Inge Pettersson (vägv), ordförande i miljönämnden, om i delegationen gällande bygglov. Miljökontoret gör yttranden ur miljösynpunkt till Byggnadsnämnden om ett bygglov är bra eller dåligt ur miljöhänseende.

Efter att borgerliga majoriteten i miljönämnden ändrat om i delegationsordningen för bygglov så ska alla ärenden som kontoret yrkar avslag på (med hänvisning till att det är dåligt att bygga på ett visst ställe ur miljösynpunkt) upp för beslut till nämnden, yttranden som godkänner bygglov ska inte upp för beslut i nämnden.

Socialdemokraterna var rädda att ändringen i delegationsordningen skulle försvaga naturskyddet, varför ändrar den borgerliga majoriteten endast så att avslagsyttranden skall upp för beslut? Tyvärr har vi inte fått någon bra motivering eller grundläggande analys till varför det här beslutet fattades, varvid vi reserverade oss mot det.

På senaste mötet var det dags för miljönämnden att besluta i ett par ärenden som gällde bygglov och kontorets yttrande var avslag med hänvisning till att byggloven låg i områden som var klassade som naturvärdesområden (klass 2 och 3) enligt översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Redan för över en månad sedan ville Inge Pettersson att vi skulle ändra yttrandet från avslag till ett tillstyrkande och bevilja byggande eftersom det "ändå bara rörde sig om lite åkermark". Men den borgerliga majoriteten ville först se områdena innan vi kunde fatta beslut, något som var positivt.

På mötet i förra veckan strök den borgerliga majoriteten vikten av naturvärdena i beslutet. Tyvärr är det som vi befarade. Genom att borgerliga majoriteten ändrade om i delegationen är trenden nu att de vill försvaga naturskyddet i Borås.

Moderaterna argumenterade väl för sin slutsats i ärendet. Från Inge Pettersson fick jag ta emot argument som "naturvärden, det är inget som jag bryr mig om i det här fallet" och "jag har ändå gjort mer för miljön i mitt liv än vad du har gjort". Det är tråkigt att höra sådana argument från en person som suttit som ordförande i miljönämnden sedan 1998 samtidigt som man själv endast suttit med i nämnden i nio månader.

Därmed måste frågan ställas: hur ser du Inge Pettersson på ditt uppdrag i miljönämnden, är naturen och miljön det viktigaste eller finns det andra intressen som driver ditt engagemang? För det känns inte bra då du inte bemöter våra socialdemokratiska argument med respekt.

Anders Österberg (s)
vice ordförande miljönämnden

4 kommentarer:

jocke sa...

S- det enda riktiga miljöpartiet

Heiti Ernits sa...

Lite nyansering:

Det handlar om två ärenden.
I båda ärenden avslogs bygglovet, precis som tjänstemännen föreslog.

Informationen (inventeringen) om miljövärderna ligger kvar i ärenden (bifogade) och skall vidare till byggnämnden.
Det vill säga, ingenting där är "borttaget".
Det som är ändrat är "beslutstexten".


I det ena ärendet så pekades det i "beslutstexten" hellre på problemen med avloppsfrågan (av miljöhänsyn: näringsläckage osv.)
I det ärendet så berodde miljöklassificieringen på att området var odlad åkermark (som är en framtida värdefull tillgång).
Området var egentligen inte miljöklassad för faunan i sig, utan på grund av att vi bör bevara odlingslandkapen (öppna landskap).Det andra ärendet så lämnades miljöklassificieringen orörd i beslutstexten.


Summa summarum: avslag för bygglov i båda ärendena.
Men jag reserverade mig i dessa beslut ändå.
Detta på grund av att jag, liksom S+V, tyckte att det ursprungliga beslutsskrivningen (av tjänstemännen) var bättre.

Men effekten är densamma: Inget bygglov.

Bo Jonsson sa...

Problemet är att bland annat miljöpartiet var med och ändrade i delegationen och öppnade upp för sådana här ändringar. En kraftig försvagning av naturskyddet i Borås.

Heiti Ernits sa...

Bo Jonsson:

Jag skulle vilja veta hur du funderar.
På vilket sätt gör den ändrade delegationen så att miljöskyddes försämras?
Ärenden bereds som vanligt av tjänstemännen, där de skriver in förslag på beslut (precis som vanligt).

Skilladen är att det slutgiltiga beslutet tas i nämnden.
Och så länge nämnden tar beslut i samma anda som biologerna förelår så ändras inte miljöskyddet.
Det skall jag se till att det så förblir.