onsdag 18 juni 2008

Socialdemokrat i Södra röstar ej emot FRA lagen

Phia Andersson (s), riksdagsledamot från Södra Älvsborg, röstar inte emot FRA lagen. Detta på grund av att hon är utkvittad. Det vill säga att flera borgerliga ledamöter vägrar delta i kvällens FRA beslut. Om hon hade fått rösta hade Phia Andersson röstat nej.

Här finner du en åsiktsförklaring:

Med anledning av beslut om signalspaning FRA. Aldrig har vi riksdagsledamöter blivit så uppvaktade med brev som inför Lagförslaget om signalspaning.

Vad vill då vi socialdemokrater?

Det är av stor vikt att Sverige har en väl fungerande underrättelseverksamhet för att upprätthålla vår militära alliansfrihet och säkerställa Sveriges säkerhet. Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brett spektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vi behöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för de svenska män och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fred och säkerhet. Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild mer komplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen mot militära incidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnas beredskap för andra hot som t.ex. terrorism. Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kan möta dagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat den borgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamheten riskerar den att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisens ansvar och verksamhet.

En central del av underrättelseverksamheten sköts av Försvarets Radioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom den borgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttja signalspaning genom tillgång till kabel. Regeringens förslag har emellertid flera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerar integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten. Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar men regeringen valde att gå vidare på egen hand. Det ligger nu hos regeringen att ta ansvar för att integritetsskyddet upprätthålls. Vi socialdemokrater följer nogsamt denna fråga. Våra förslag för bättre rättssäkerhet vid försvarsunderrättesarbeteVi föreslår en förändring av mandatet till ”yttre väpnat hot” så att även terrorism ingår i försvarsunderrättelseverksamhetens mandat.

Vi föreslår att en utredning ska se över om domstol ska vara tillståndsgivare till signalspaning med undantag för regeringen.När det gäller regeringen ska deras beslut inte kunna överprövas. Däremot vill vi utreda hur rättsäkerheten ska kunna stärkas, tex. genom ett yttrande från en domstol. Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet, propotionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är uppdragsgivare. Vi föreslår ett oberoende organ för efterhandskontroll med judiciell kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning. Det skulle kunna vara den i SOU 2006:98 föreslagna Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden eller nuvarande Registernämnden.

Kontrollorganet vidarerapporterar till riksdagen minst en gång om året.Kontrollorganet har en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om signalspaning.Vi vill se tydligare regler för hur information som fås vid signalspaning får användas.

En katalog bör upprättas för vilket integritetsintrång som får anses vara proportionerlig mot olika syften med försvarsunderrättelse. En katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten och därmed medge signalspaning mot en enskilda personer.Det förslag som den borgliga regeringen lägger fram röstar vi nej till, då man inte kan säkerställa den personliga integriteten i förslaget.

Ha en bra sommar
Phia Andersson
Partidistriktsordförande socialdemokraterna
I Södra Älvsborg

Inga kommentarer: