onsdag 27 augusti 2008

Reservationsexercis


Här är Socialdemokraternas skriftliga reservation angående planprogrammet i dess nuvarande form. Vi anser att planprogrammet strider mot översiktsplanen ÖP06 och de antagna miljömålen för Borås stad. Planen har inte tagit tillräckligt med hänsyn till de höga naturvärden som omgivningen besitter; vidare har ingen hänsyn tagits till området som har ett högt rekreations- och friluftsvärde. Enligt naturvårdsverket kommer vi inte att kunna nå miljömålen för ”ett rikt växt- och djurliv”, ”ett rikt odlingslandskap”, ”bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet” och målet om ”hållbart nyttjande”.

Den excessiva expansionen – stort antal hus på ett ekologiskt och resursmässigt viktigt område – leder till att mycket av den kvalité som området besitter kommer att gå ovillkorligen förlorad. Området har ett högt naturvärde – klass tre – och består av viktig odlingsmark med tillhörande unik biologisk flora och fauna. Vidare används området som ett populärt frilufts- och rekreationsområde.Som planprogrammet är utformad tas ingen som helst hänsyn till de ekologiska värdena i området. Vi tycker att det är positivt att området planläggs av kommunen men planprogrammet är i sin nuvarande utformning alltför omfattande när det gäller ingreppet på den ekologiska helheten. Vi tycker att en fördjupad programplanbör tas fram för att fastställa om odlingslandskapet skal bevaras enligt naturvårdsprogrammet eller exploateras för bebyggelse.

Om exploatering bör ske skall detta göra med så lite ingrepp som möjligt på det ekologiska helheten; dvs. större hänsyn bör tas i utformningen och antalet hus bör begränsas.Anders ÖsterbergArbetarepartiet Socialdemokraterna

4 kommentarer:

Tom sa...

Hmm. Bra skrivit, men jag tycker att jag känner igen texten.

Pravda daily sa...

Är du inte för återvinning?

Heiti Ernits sa...

Fyyy! Du snodde min text! I gengäld så hoppas att vi kan låna några SSU:are när vi behöver lite muskler? =)

Pravda daily sa...

Snodde och snodde. Vi trodde du hade skrivit den åt oss. Eller vi är juh dem som skriver historien. Du skrev den åt oss.

Men tråkigt beslut det blev.