söndag 12 augusti 2007

Kongressen om Ekonomisk demokrati

Alla människor påverkas av hur samhällets materiella uppehälle produceras, hur arbetet organiseras, hur rikedomar och resurser fördelas. Idag är det en liten elit, huvudsakligen bestående av män som äger produktionsmedel i form av kapital, som till stor del har makten att bestämma detta.Vi står maktlösa när företag lämnar hela orter i massarbetslöshet för att flytta produktion till låglöneländer, när man sparkar människor trots att man gjort stora vinster, när man låter barn svälta eller dö i sjukdomar för att det inte är lönsamt att förse dem med mat och mediciner, etcetera. I ett kapitalistiskt system är det marknaden som styr – vinstintresset står i centrum, inte människors behov. Arbetsvillkor försämras, naturresurser överexploateras, sexistiska budskap förmedlas genom marknadsföring. De orättvisa konsekvenserna av detta system är anledningen till att arbetarrörelser växer fram.

För att garantera att människors mest grundläggande behov, av till exempel utbildning, sjukvård och infrastruktur, tillgodoses har den svenska arbetarrörelsen drivit fram ett gemensamt ägande på många områden. Idag hotas dessa framsteg av utförsäljningar, vilket innebär att det privata vinstintresset släpps in på livsnödvändiga välfärdsområden. SSU motsätter sig utförsäljningar av skola, vård och omsorg, samt av våra statliga bolag.Det kapitalistiska produktionssättet bygger på den privata äganderätten till produktionsmedel. Att en person eller ett företag äger fabriker där man gör vinst på andra människors arbete är ingen självklar ordning – ekonomier kan organiseras på flera olika sätt. SSU vill öka inslagen av kollektivt ägande i olika former, som kooperativ eller andra arbetarkontrollerade sammanslutningar, för att tillse att ekonomiska resurser fördelas efter behov, och för att skapa ett mer demokratisk och jämlikt samhälle.

Demokrati utgår från principen om alla människors lika värde, och därmed lika rätt att vara med och forma samhället och den gemensamma framtiden. Har man en gång accepterat denna princip kan man inte sedan begränsa demokratin till att bara gälla vissa samhällsområden. Produktionen är till för människorna, för att tillgodose hela befolkningens behov. Men dagens produktionssystem medger inte tillräcklig demokratisk styrning. Det sliter ut människorna, reducerar dem till kugghjul i ett oöverskådligt ekonomiskt maskineri och tar inga ekologiska hänsyn. SSU vill därför reformera det ekonomiska livet så att det tillåter medveten demokratisk kontroll, för att garantera en utveckling som är ekologiskt hållbar och socialt rättvis.

Denna brist på demokrati är mer plågsamt uppenbar på den internationella arenan. Kapitalismen tillåts dominera mer obehindrat då arbetarrörelsers strävan efter ekonomisk demokrati inte har blivit global. Storföretags härjningar gynnar inte bara rika på fattigas bekostnad; de skördar liv. För att nå framgång med våra mål måste vi skapa nya institutioner och finna nya vägar för att nå en global ekonomisk demokrati, både i vår fackliga och politiska verksamhet.

• Arbetarrörelsen ska återuppta kampen för ekonomisk demokrati
• Arbetarrörelsen ska ta initiativ till en förnyad debatt om ägandeformer
• Arbetarrörelsen ska genom sitt nuvarande ägande utöva makt i linje med den demokratiska socialismens mål
• SSU vill se ett ökat inslag av kollektivt ägande inom det ekonomiska livet
• SSU vill att den offentliga sektorn ökar sitt inflytande över bankväsendet
• SSU är emot utförsäljningar av allmännyttan, skola, vård och omsorg, samt av statliga bolag
• SSU ser fackföreningarna som ett viktigt verktyg i kampen för ekonomisk demokrati
• SSU vill att arbetarrörelsen skapar fonder för kollektiv kapitalbildning som kan förse nybildade kooperativ med ekonomiska medel
• SSU vill att anställda ska äga förtur att upphandla nedläggningshotade företag och driva dem i egen regi
• SSU uppmuntrar till ökade inslag av fackligt inflytande i den offentliga sektorn
• SSU anser att verktygen för att utöva inflytande över ekonomin måste vara såväl nationella som internationella

4 kommentarer:

Mikael sa...

Helt grymt att vi fick igenom detta!

rikard sa...

Kanonbra text!

Man lyckades få in mycket "sexistiska budskap förmedlas genom marknadsföring." En liten feministisk ansats..

Nu får jag väl i och för sig hålla med om att reklamen förmedlar sexitiskta buskap eller cenmenterar könsroller eller vad man vill kalla det..

Sen så är det en helt annna fråga om sexitiska reklam ska förbjudas eller inte.

"SSU vill att den offentliga sektorn ökar sitt inflytande över bankväsendet"

Vilken typ av regleringar åsyftas i dessa rader? Politisk styrning av riksbanken och penningpolitiken, räntetak och likanade?

Stefan Lindborg sa...

Snygg Wigforss-anspelning i början av tredje stycket.

Ses i morgon.

Stefan

Stefan Lindborg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.