tisdag 22 september 2009

Reservation angående att borgarna körde över oss gällande strandskyddet

Vi lade fram ett förslag i miljönämnden om att ”miljökontoret får i uppgift att utforma ett förslag som går ut på att miljönämnden skriver till kommunstyrelsen och ber om ansvaret för strandskyddsärendena”. Detta förslag röstade Moderaterna, Vägvalet, Centerpartiet och Miljöpartiet ner. Mer eller mindre aktivt.

Bakgrunden till att vi valde att lägga detta förslag var att vi kunde genom diarieföringen läste att Byggnadsnämnden kommit med ett motsvarande initiativ, med andra ord Byggnadsnämnden vill ha ansvaret över strandskyddsreglerna. De borgerliga partierna kallade vårt förslag för en kupp varpå vi informerade dem om att vi informerat dem redan vid lunchdags om vårt förslag. Således i god tid.

Nåväl, de borgerliga partierna valde att lägga ett motförslag som innebar att Ordföranden Inge Petersson och förvaltningschef Leif Schöndell skulle utforma ett förslag med utgångspunkt i den text som miljöpartiet lagt fram vid ett tidigare möte. Då föreslog en ledamot i oppositionen att även vice ordförande Anders Österberg skulle ingå i den här gruppen. Varpå ordförande Inge Petersson dirigerade ordet till en borgerlig ledamot som förklarade att de inte ville det. När vi bad om ett svar på varför, så kunde ingen av de borgerliga ledamöterna svara på den frågan. Inget av de partierna som satt (inklusive ersättarna som har yttranderätt men inte rösträtt) på mötet yttrade sig och ansåg att oppositionen inte skulle vara företrädd, varken Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och framförallt inte Vägvalet.

Då var vi tvungna att ställa frågan om det fanns en dold agenda i det här ärendet dels för att borgarna stänger ute oppositionen (vilket luktar mer kupp än vårt förslag) varpå ingen av de borgerliga ledamöterna kunde svara eller ville svara.

Då ställde vi en andra fråga om de borgerliga ledamöterna ansåg att det här ärendet var en byggfråga eller miljöfråga och inte heller denna fråga förmådde majoritetens ledamöter att svara på.

Som vi nämnde ovan var vårt förslag en reaktion på att Byggnadsnämnden har tagit initiativ i frågan. Vi från miljönämndens sida har dock inte yttrat oss i den här frågan eftersom ordföranden dragit ur den ur dagordningen. Vi vet inte hur många gånger, med andra ord de borgerliga partierna bryr sig inte om att informera representanter för cirka 40% av folket.

När det gäller synen på strandskyddsreglerna har vi ett grönt perspektiv och anser att detta ska ligga under miljönämnden. Strandskyddets syften är att värna naturvård och allemansrätt. Vi anser alltså att det är nämndens uppgift att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För oss är detta en miljöfråga inte en byggfråga. Miljökontoret har kompetensen gällande strandskyddets syften och vi litar till dess förmåga att lägga fram förslag till nämnden som sedan vi politiker har att ta ställning till.

Anders Österberg (s) – Den rödgröna gruppen (och de rödgröna i Borås är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet)

4 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Andwers, du måste förstå att de inte vill att du ska yttra dig om ett nytt strandskyddsärende på den s.k. Svensson/Svensson-tomten. Jag är dessvärre övertygad om att det är det som är på gång. Att länsstyrelsen på goda grunder stod fast vid ett strandskydd på 200 meter väger väl lätt när miljön ska vägas mot profiten.

Jag hoppas att jag - för en gång skull - har fel!

Heiti Ernits sa...

Ja - du vet ju varför jag lade ner rösten denna gång; vi har ett motion som jag lade förra mötet, som snurrar runt i korridorerna och där det står att kommunen måste utreda konsekvenserna av de förändrade strandskyddsreglerna. Mina yrkanden ser ut som följer:

att kommunen utreder effekterna av de förändrade strandskyddsreglerna.

att utredningen skall påvisa de sjöar och vattendrag som skall förbli fredade.

att utredningen skall påvisa de sjöar och vattendrag där eventuella avsteg från de generella strandskyddsreglera kan äga rum.

att avsteg från de nuvarande strandskyddsreglerna inte skall beviljas innan utredningen är klar.


Sen kan jag personligen tycka att det är olyckligt att oppositionen inte får vara med vid framtagandet av texten -- men jag antar att det är den politiska prestigen.

Heiti Ernits sa...

Så ser inledningstexten ut:

---------------------------
Riksdagen beslutade den 29 april att nya strandskyddsregler skall gälla från den 1 juli 2009. Till grund för beslutet ligger propositionen 2008/09:119 ”Strandskyddet och utveckling av landsbygden”.

De nya reglerna innebär i korthet att:

(1) Det generella strandskyddet även fortsättningsvis gäller inom 100 m från strandlinjen.

(2) Kommunerna får i stora delar av Sverige möjlighet att peka ut områden i översiktsplanen som är lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom dessa landsbygdsutvecklingsområden ska strandskyddsbestämmelser kunna tolkas mindre strikt.

(3) Strandskyddet stärks i områden som redan är hårt exploaterade genom tydligare och skärpta regler och en restriktiv tillämpning.

(4) Strandskyddet stärks genom att de särskilda skäl som krävs för att få en dispens eller upphäva strandskyddet uttrycks i lagtexten.

(5) Det ska finnas en zon som möjliggör fri passage närmast vattnet när strandskyddet upphävs eller dispens ges.

(6) En friluftsorganisationer får rätt att överklaga ett beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet, inredning av sjöbodar, uthus etc. för bostadsändamål förhindras.

(8) Det lokala och regionala inflytandet ökar.

En stor förändring med de nya reglerna är att kommunen kan peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i översiktsplanen, vilket innebär att det då blir lättare att upphäva strandskyddet. Kommunen kommer att ha huvudansvaret för att fatta beslut om dispenser och upphävanden av strandskyddet. Länsstyrelsen kommer enbart att fatta beslut om dispens och upphävande av strandskyddet inom statligt skyddade områden, såsom natur- och kulturreservat, biotop- och vattenskyddsområden samt Natura-2000 områden.
Det är generella syftet med ett strandskydd är att trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden, samt ett långsiktigt bevarande av goda livsvillkor för djur, människor och växer. Det är en viktig princip som är angeläget att bevara. Då strandskyddsbefarandet sedan 1 juli, 2009 är demokratiserad, är det av högsta vikt att kommunen verkställer en grundlig, och professionell, utredning för hur våra stränder skall förvaltas. Exploateringsbehoven måste vägas mot långsiktiga ekologiska och biologiska faktorer, samt allmänhetens behov av rekreationsområden och friluftsliv.
Utredning bör peka ut områden där vissa avsteg från strandskyddet kan göras – till exempel nära sjöar vars ekologiska status redan är oåterkalleligt undermålig - men också peka ut sjöar som absolut skall vara fredade för vidare exploatering. De färdiga planerna bör integreras i översiktsplanen. Översiktplanen definierar spelreglerna för medborgare, tjänstemän och politiker, och skall ligga till grund för allt planeringsarbete och beslut i kommunen.

Anders Österberg sa...

Tråkigt att du tycker det är tråkigt att inte oppositionen får vara representerad. Igår satt du väldigt tyst. Den som tiger samtycker.