tisdag 26 februari 2008

Miljönämnden har haft möte...

- Ni som brukar lita till kontoret, varför är ni så kritiska den här gången? Den frågan ställdes till oss i socialdemokrater ur en i den borgerliga gruppen.

Vi är kritiska till kontorets hållning i ärendet kring Viareds strandskydd eftersom vi anser att det är för lite kritiskt reflekterande i beslutsunderlaget. Frågan som ställdes syftande till att vi brukar fråga varför den borgerliga majoriteten så sällan delar kontorets uppfattning gällande naturvärdet och strandskydd göllande yttrande över bygglov. De ärendena var tidigare på delegation, vi anser att de fortfarande kan ligga på delegation. Alltså i de ärendena är det enkelt att följa kontorets linje. I ett sådant ärende som Viareds strand förbehåller vi oss rätten till vårt principiella tyckande. Här nedan följer vår (ungefärliga) reservation:

Reservation ärende 15 Viareds Strand

Vi in den socialistiska oppositionen reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i sitt remissyttrande över Planprogram för Viared Strand. Vi accepterar inte den skrivelse som ligger och avvikelsen mot strandskyddet på 200 meter. Socialdemokraterna gick med på att planprogrammet kunde påbörjas under förutsättningen att strandskyddet skulle respekteras. Detta höll även de borgerliga partierna med om. Den respekten för strandskyddet kan vi tyvärr inte längre se.

Vår reservation bygger på följande grunder:

  • I översiktsplanen, ÖP06, påtalas spelreglerna för en hållbar utveckling, ”Stor restriktivitet med dispenser från strandskydd”. Det generella strandskyddet runt Viaredssjön är på 200 meter. Syftet med det skyddet är att ge goda förutsättningar för den biologiska mångfalden samt att främja allmänhetens tillgänglighet till sjön. I remissförslaget föreslås att bostadsbebyggelsen ges en lokalisering 80 meter från sjön. Vi anser att det inte angivits tillräckligt starka skäl för att bevilja dispens mot strandskyddet.
  • Eftersom likabehandlingsprincipen torde gälla så innebär det att det föreligger en risk för att området blir överexploaterat. Genom detta ställs allmänhetens intresse mot det enskilda. Då väger alltid allmänhetens intresse tyngst.
  • Vi anser att kontorets såväl som planprogrammet genomsyras av ett alltför okritiskt förhållningssätt till planen. Under rubriken Vatten och avlopp i skrivelsen från miljökontoret skriver de att ”verksamheter skapar goda förutsättningar att VA-sanera Lyckebo och Viareds Sommarstad”. Vi anser att de förutsättningar redan finns, dock saknas den politiska viljan. Under rubriken Naturvärden skriver kontoret ”området ska bli ett föredöme för hur man kan bygga strandnära och ändå förbättra tillgänglighet och strandskydd… …miljökontoret välkomnar dessa principer” är ett annat exempel där vi anser att kontoret ej tillräckligt kritiskt resonerat. För enligt ”Naturvårdsprogram för Borås kommun” tillhör Viaredsjön klass 2 – mycket högt naturvärde. I sjön finns bland annat Tinca tinca och Salmo Tutta. I planprogrammet framhålls att området ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Med det underlag vi har fått måste vi ställa frågan, hur?
  • Under planprogrammets rubrik ”Goda skäl för bebyggelse vid sjön” redovisas de särskilda skäl som anses föreligga för avsteg från strandskyddet. Från vår sida har vi svårt att finna att skälen har den karaktären att det skulle motivera ett avsteg från strandskyddet. I Miljöbalkens kommentarer finns snarare skrivningar som direkt avfärdar flera av planprogrammets argument.
  • Viaredssjön är redan idag starkt exploaterad. Tillgängligheten till sjön är i flera områden starkt begränsad. Vi delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning att motivet till avsteg från strandskyddet håller. Vi anser att det är riktigt att följa Översiktsplanens uppmaning att respektera strandskyddet på 200 meter. Vi tycker också att det är ett alltför okritiskt och brist på problematisering i beslutsunderlaget.
Utöver detta kan man ha andra ståndpunkter men vi väljer dessa invändningar eftersom det har att göra med vår roll som miljlnämnd.

Inga kommentarer: