måndag 18 maj 2009

Läxa

Jag har nu blivit tillsagd att lägga ut de motioner som lämnas in till kommunfullmäktige på bloggen. Så de kommer nedan. Även om det kanske inte är världens mest upphetsande läsning.

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.

Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).

Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor beror på den årliga kostnaden för:

  • Omkring 3 400 förtida dödsfall.
  • 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.
  • Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.
  • Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär. Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans skull. Värst är situationen i mars och april.

Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan

under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre

partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av

minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med

liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.

Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 μg/m3 luft när andelen dubbdäck minskar

med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad

dubbdäcksanvändning.

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.

Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta mer med dammbindning.

Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)

Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna

Borås ska vara en stad för alla. Det är den inte idag. Personer med funktionsnedsättning utestängs från det offentliga rummet i stor utsträckning. Det kan handla om en trappa utan rullstolsramp. Det kan handla en offentlig lokal som inte har plats för permobil. Det kan handla om sammanträdesrum som saknar ljudanläggningar för höreselskadade. I Borås har vi ett kommunalt badhus som tyvärr inte lever upp till målet om tillgänglighet för alla. I Stadsparksbadet saknas varmbassäng och lyftkran som vilket utestänger personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen har beslutat att alla ”enklare hinder” för personer med funktionsnedsättning ska vara borta senast 2010. Badhusets brist på varmbassäng och lyft faller under den kategorin. Det borde vara en angelägenhet för oss alla att leva upp till gemensamt satta mål.

Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Rehabadet (krävs remiss), men detta har inte alls samma tillgänglighet som stadsparksbadet. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av det kommunala utbudet och för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till detta krävs att Stadsparksbadet anpassas efter deras behov.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- Att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i beaktande.

Anders Österberg (S)

Äta bör man…

Skolmat har ofta ett rykte om sig att vara oätbar. Om det beror på en sorts attityd gentemot skolmaten eller om det ligger fakta bakom ryktet är en tolkningsfråga. För att arbeta bort detta rykte låter man på vissa skolor ens elever vara med och bestämma vilken mat som ska serveras för att tillgodose elevernas vilja. På en del skolor har man en kulturell vecka där mat från världens alla hörn serveras för att eleverna ska få en inblick i en annan matkultur än den svenska.

Jag tror att det är viktigt att skolmåltiden är ett gott alternativ och kvalitén skall vara så hög att måltiden är dagens huvudmål. För att vår skolmat i Borås skall bli bättre och få ett ännu bättre rykte är det viktigt att eleverna är med i den diskussionen.

Härmed förslås kommunfullmäktige att besluta:

Elevråden bjuds in och i samråd med berörd instans utvärderar skolmaten i Borås och föreslår respektive ansvarig nämnd förbättringar på skolmaten i kommunen.

Anders Österberg (s)


1 kommentar:

Anonym sa...

Superliduper motioner allihop! Fram för allt den där i mitten...

;-)

/m.m.k.